Mag­tens mand

BT - - TV - DRA­MA

I lø­bet af sin le­ve­tid blev J. Ed­gar Ho­over den mest magt­ful­de mand i USA. Som chef for FBI i over 50 år var der in­gen græn­ser for, hvad han vil­le gø­re for at be­skyt­te sit land. Ho­over, spil­let af Leo­nar­do DiCaprio, var li­ge så re­ser­ve­ret i sit pri­va­te liv, som han var i sit off ent- li­ge, og han til­lod kun en lil­le, be­tro­et ska­re ind i sit liv: Hans tæt­te­ste kol­le­ga, Cly­de Tol­son, hans se­kre­tær, He­len Gan­dy, som må­ske var den, der kend­te mest til Ho­overs pla­ner og for­blev loy­al helt til hans død – og eft er. Kun Ho­overs mor, som var hans in­spira­tion og samvit­tig­hed, dø­de fra ham og eft er­lod søn­nen, der al­tid hav­de søgt sin mors kær­lig­hed og bil­li­gel­se, fuld­stæn­dig knust. Set gen­nem Ho­overs eg­ne øj­ne for­tæl­ler ” J. Ed­gar” hen over seks år­ti­er – fra kom­mu­nis­men lan­der på ame­ri­kansk jord i 1919 over Ho­overs an­sæt­tel­se som

Leo­nar­do DiCaprio po­rtræt­te­rer på frem­ra­gen­de vis J. Ed­gar Ho­over i Cl­int Eastwoods dra­ma ” J. Ed­gar” fra 2011. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.