DI­A­NA OG CHAR­LES BLI­VER GIFT

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 34 år si­den 1981

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Månen på­vir­ker dit tegn i dag og står sam­ti­dig i en spæn­ding til Mer­kur. Det læg­ger op til en dag, hvor du skal væ­re var­som med di­ne ud­ta­lel­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger fl ere spæn­din­ger i luft en, end du bry­der dig om. Spørgs­må­let er, hvad du vil gø­re ved det. Det vil ik­ke nyt­te no­get, at du ig­no­re­rer det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Luft en nær­mest oser af kær­lig­hed og ro­man­tik. Det er op til dig selv, at få det bed­ste ud af da­gen. Det kan væ­re i dag, du mø­der den ene­ste ene. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er sær­lig fo­kus på dit ar­bejds­felt, hvor der lig­ger nye spæn­den­de ud­for­drin­ger og ven­ter på dig. Det er en god idé, at du selv ta­ger et ini­ti­a­tiv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du skal nok ik­ke reg­ne alt for me­get med an­dres hjælp og støt­te i di­ne pro­jek­ter. Omvendt er det i dag, at der kan ske en stor per­son­lig ud­vik­ling. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger uro i luft en. Du er rast­løs uden helt at vi­de hvor­for. Der­for er det ik­ke en god dag til store el­ler vig­ti­ge be­slut­nin­ger. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Jo me­re du til­la­der dig selv den fri­hed til at hand­le, som du ger­ne vil, des bed­re vil da­gen i dag for­lø­be for dig. Du er ut­ra­di­tio­nel. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du til­la­der dig selv at sæt­te di­ne eg­ne ord på de ting, som du har med at gø­re i dag, des bed­re vil re­sul­ta­ter­ne bli­ve for dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:****

77). ( Svær 66). ( Mid­del 11). ( Nem

- Prin­sen af Wales og tron­føl­ger til den en­gel­ske tro­ne Char­les vies til la­dy Di­a­na Spen­cer.

La­dy Di­a­na og prins Char­les blev vi­et i Sankt Pauls Ka­ted­ral i Lon­don. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.