FCM FORÆ­RE­DE S EJ­REN VÆK

Det cypri­o­ti­ske hold APOEL Ni­co­sia, der tid­li­ge­re har sendt bå­de FCK og AaB ud af Champions League, er nu tæt på at gen­ta­ge suc­ce­sen mod FC Midtjylland

BT - - SPORTEN - piquet@ sporten. dk Ni­els O. Hansen

Erik Svi­at­chen­ko sag­de det glim­ren­de eft er FCMs Champions League- kamp i aft es mod APOEL Ni­co­sia.

» Vi foræ­rer dem to mål, og det må ik­ke ske. «

Og de to mål be­ty­der eft er alt at døm­me, at FCMs Champions League- even­tyr kun kom­mer til at va­re én kamp me­re – nem­lig re­tur­kam­pen i Ni­co­sia.

» Vi kom­mer slet ik­ke ud over step­per­ne. Vi står og kig­ger fod­bold. Me­nin­gen var, at vi skul­le ha­ve sat dem un­der pres, men det lyk­ke­des slet ik­ke, « sag­de den ny FCM- træ­ner, Jess Thorup, til TV3+.

Det var unæg­te­lig en pas­sen­de be­skri­vel­se af før­ste halv­leg. FCM op­t­rå­d­te alt for hen­hol­den­de, alt for nervøs og alt for lidt ag­gres­siv over for APOEL som er fra Cy­pern, men som re­elt er et mand­skab sam­men­sat af man­ge na­tio­na­li­te­ter.

Uhel­di­ge FCM

Med til hi­sto­ri­en om kam­pen hø­rer, at en ska­det Pet­ter An­der­s­son tid­ligt i kam­pen måt­te la­de sig ud­skift e til for­del for Da­ni­el Roy­er. Men der var omvendt in­tet, der ty­de­de på, at det he­le var gå­et me­get bed­re med Pet­ter An­der­s­son på ba­nen.

Der­til var ni­veau­for­skel­len trods alt for stor. Og den ma­te­ri­a­li­se­re­de sig eft er 20 mi­nut­ters spil, da Erik Svi­at­chen­ko fejl­be­døm­te en lang APOEL-pas­ning i FCMs ven­stre si­de. Re­sul­ta­tet var, at Lu­is Le­al storme­de af­sted på fl øj­en og lag­de bol­den ind på mid­ten, hvor han fandt Tomás de Vin­cen­ti. Tek­nisk set var det FCMs Kian Hansen, som send­te bol­den i mål, men ar­gen­ti­ne­ren blev no­te­ret for scor­in­gen.

» Det hand­ler om mod. Det hand­ler om at tur­de spil­le. Men nu kom vi i ste­det på bag­kant og be­gynd­te at tæn­ke på, om vi al­le­re­de var på vej ud af tur­ne­rin­gen, « sag­de Jess Thorup eft er kam­pen.

Ryste­de midtjyder

Det var i hvert fald ty­de­ligt, at må­let ryste­de FCM- hol­det yde­li­ge­re, og tre mi­nut­ter ef­ter det før­ste mål var den gal igen.

Tim Sparv send­te en tvær­pas­ning li­ge i fød­der­ne på Tomás de Vin­cen­ti, som tog et træk, hvor­eft er han sat­te sam­me Sparv af eft er en ak­tion, som fi nnen hel­ler ik­ke vil væ­re sær­lig stolt af.

Se­kun­det eft er tryk­ke­de de Vin­cen­ti af med et fl adt skud, og bol­den strøg i mål tæt ved den ene stol­pe. FCM­må­l­mand Jo­nas Da­hlin kun­ne in­tet gø­re ved det vel­pla­ce­re­de for­søg.

Re­sten af før­ste halv­leg gik med, at FCM for­søg­te at kom­me til hæg­ter­ne, og det lyk­ke­des da og­så at ska­be et par min­dre chan­cer. Men egent­lig for­tæl­ler det alt om hol­dets ind­sats, at det først 10 mi­nut­ter ind i an­den halv­leg lyk­ke­des de dan­ske me­stre at kom­me til de­res før­ste hjør­ne­s­park.

Det blev bed­re fra FCMs si­de i an­den halv­leg. Væ­sent­ligt bed­re end­da, og hol­det fi k fak­tisk skabt de chan­cer, som skul­le til for i det mind­ste at op­nå uaf­gjort.

Den stør­ste syn­der var Pio­ne Si­sto, som brænd­te en stor dob­belt­chan­ce, men det så hel­ler ik­ke godt ud, da ind­skift ede Marco Ureña i fri po­si­tion trå­d­te i bol­den med det re­sul­tat, at hans chan­ce løb ud i san­det.

I ste­det kun­ne Lu­is Le­al fra Sao Tomé & Prin­cipe ha­ve luk­ket kam­pen en­de­gyl­digt, da han fi k en frilø­bet, men send­te bol­den for­bi mål.

Vig­tig scor­ing

Nu lyk­ke­des det i ste­det for FCM at få et halm­strå at klam­re sig til, da Jakob Poul­sen tre mi­nut­ter før tid på for­nem vis send­te bol­den i mål fra kan­ten af fel­tet, da det ik­ke lyk­ke­des APOEL- for­sva­ret at sen­de bol­den or­dent­ligt væk eft er et ind­kast fra Kian Hansen.

1- 2 blev kam­pens re­sul­tat, og der­med ven­ter der de midtjy­ske ul­ve en tem­me­lig svær op­ga­ve i næ­ste uge, da APOEL me­get sjæl­dent gi­ver no­get væk på hjem­me­ba­ne. Og FCM skal alt­så mini­mum la­ve to mål på kær­lig­heds­gu­din­den Afro­di­tes ø.

» I an­den halv­leg vi­ser vi vo­res san­de jeg. Vi be­ta­ler dy­re læ­re­pen­ge på den store sce­ne, « men­te Jess Thorup.

» Jeg er su­per­skuff et. Vi vi­ser i an­den halv­leg, at vi ik­ke er dår­li­ge­re end dem. Og vi le­ver end­nu. Ik­ke ret me­get, men vi vil kæm­pe alt, hvad vi har lært, « lød det fra målsco­rer Jakob Poul­sen.

Det kan og­så me­get vel bli­ve nød­ven­digt

Vi står og kig­ger fod­bold. Me­nin­gen var, at vi skul­le ha­ve sat dem un­der pres, men det lyk­ke­des slet ik­ke

Jess Thorup, FCM- træ­ner Vi be­ta­ler dy­re læ­re­pen­ge på den store sce­ne

Jess Thorup, FCM- træ­ner

Re­tu­ro­p­gø­ret mod APOEL Ni­co­sia fra Cy­pern kan me­get vel bli­ve FCMs sid­ste i den­ne sæ­sons Champions League

kampag­ne. Før­ste kamp end­te så­le­des 2- 1 til de cypri­o­ti­ske me­stre, der tid­li­ge­re har slå­et bå­de FCK og AaB ud af

sam­me tur­ne­ring. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.