Un­der­skud i FCM, hvis Eu­ro­pa glip­per

BT - - SPORTEN - ØKO­NO­MI Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

Det er ik­ke kun po­int, pre­sti­ge og po­ten­ti­el­le stjer­ne­mod­stan­de­re, der er på spil, når FC Midtjylland i næ­ste uge ta­ger til den cypri­o­ti­ske ho­ved­stad for at re­van­che­re hjem­me­ba­ne­ne­der­la­get og be­kæm­pe dan­sker­dræ­ber­ne fra APOEL Ni­co­sia i re­tur­kam­pen i Champions Le­agu­es 3. run­de kva­li­fi ka­tion. Øko­no­mi­en er der og­så. En ke­de­lig men af­gø­ren­de fak­tor i fod­bold – og­så på he­den.

Går FC Midtjylland vi­de­re mod APOEL, er klub­ben sik­ret del­ta­gel­se i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League. Ta­ber de, skal midtjy­der­ne ud i en playoff - kamp for at del­ta­ge i tur­ne­rin­gen. FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, er­ken­der, at der vil kom­me un­der­skud på bund­linj­en, hvis Eu­ro­pa Le­agu­e­grup­pe­spil­let glip­per.

» Vi har la­vet en bud­get­te­ring, hvor vi skal i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League tre gan­ge in­den 2020, og det er det, vi skal for­sø­ge at gea­re trup­pen til. Det er klart: Kom­mer vi ik­ke i grup­pe­spil­let i år, kom­mer vi ud med et un­der­skud. Det kan jeg godt løft e slø­ret for. Men det er det, vo­res nye eje­re har valgt at in­ve­ste­re i. Han tror på det her hold. Det er in­ve­ste­rin­ger i frem­ti­den, så vi på sigt kom­mer i grup­pe­spil­let og på sigt får øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men, « si­ger han.

In­tet pres

Sid­ste år røg FC Midtjylland ud af kva­li­fi ka­tio­nen til Eu­ro­pa League, da man i sid­ste run­de tab­te sam­let 2- 6 til græ­ske Pa­nat­hin­ai­kos. Der­for skal FC Midtjylland ger­ne i grup­pe­spil­let i år, hvis mål­sæt­nin­gen skal hol­de. Det læg­ger ik­ke et unø­digt pres på spil­ler­ne og øko­no­mi­en før re­tur­kam­pen mod APOEL, me­ner FCMs be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen.

» Det læg­ger in­tet pres på os. Vi kig­ger på det over en fem-ti- årig pe­ri­o­de, hvor vi skal i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let hvert an­det år, og hvor et Champions League- grup­pe­spil vil væ­re en bonus. Det er mål­sæt­nin­gen og det, vi har lagt bud­get­tet eft er. Hvis det glip­per i år, ar­bej­der vi vi­de­re, for vi tror på, at det nok skal lyk­kes, « si­ger han.

Pio­ne kan sæl­ges

En af spil­ler­ne, der vil kun­ne lu­ne i den midtjy­ske kas­se er Pio­ne Si­sto. Det un­ge kæm­pe­ta­lent sag­de for en må­ned si­den an­gi­ve­ligt selv nej til et mil­li­ons­kift e til Ajax. Men si­den da har der væ­ret stille om­kring FCM- pro­fi len.

Claus Ste­in­le­in, sport­s­di­rek­tør i FCM

» Ind­til vi­de­re er Pio­ne FCM- spil­ler. Og så må vi se, om vi kan fi nde en klub, som vi og FCM sy­nes er for­nuf­tig øko­no­misk og sport­s­ligt. Men vi er tå­l­mo­di­ge, der er man­ge, der hol­der øje med ham, men der har ik­ke væ­ret no­gen kon­kre­te bud på Pio­ne Si­sto end­nu, « si­ger Claus Ste­in­le­in.

Vi har la­vet en bud­get­te­ring, hvor vi skal i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League tre gan­ge in­den 2020

Fo­to: Hen­ning Bagger

Et salg af Pio­ne Si­sto kan skæp­pe godt i klubkas­sen i Midtjylland, hvis det ik­ke lyk­kes at kva­li­fi­ce­re sig til et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil i den­ne sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.