BRØND­BYS STORE TRANSFERGRYDE

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, me­ner, at den nu­væ­ren­de trup kan bæ­re læs­set om am­bi­tio­nen om en top 3- placering

BT - - SPORTEN - SUPPEKOGNING Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

I øje­blik­ket bli­ver der ka­stet et væld af po­ten­ti­el­le em­ner i Brønd­bys trans­fer­sup­pe, hvor man ind­til vi­de­re har smidt fem nye an­sig­ter i gry­den.

Me­get kan sta­dig ske. Spil­le­re kan bli­ve solgt, og er­stat­nin­ger kan bli­ve nød­ven­di­ge, men Brøndby hol­der sam­ti­dig fast i den øko­no­mi­ske for­nuft, ly­der det. For­stærk­nin­ger vil al­le ha­ve, men sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech på­pe­ger, at hur­ti­ge løs­nin­ger er no­get, man prø­ver at hol­de sig fra i klub­ben, der sta­dig hol­der fast i am­bi­tio­nen om en placering blandt de tre bed­ste i Dan­mark.

I vil ik­ke hen­te fle­re spil­le­re, med­min­dre der ry­ger no­gen ud, er ind­tryk­ket, man får. Men er trup­pen, som den er nu, god nok til top 3?

» Det er svært at sva­re på. Jeg vil si­ge, at kig­ger man på hol­det, der vandt bron­ze før som­mer­fe­ri­en, har vi et stærkt hold. Magnus Eriks­son er en me­re må­l­far­lig spil­ler end Fer­han Ha­sa­ni ( for­lod klub­ben ef­ter sid­ste sæ­son, red.), og vi har få­et en ek­stra an­gri­ber i form af Ron­nie Schwartz ( le­jet i Guingamp, red.). Når de to spil­le­re er i top­form, har vi et hold, der kan nær­me sig en af træ­ner­nes del­mål, nem­lig at sco­re fle­re mål, så vi kan få fle­re po­int. Det er en forsigtig må­de at si­ge, at vo­res hold er stærkt nok ( til top 3, red.). Det, der blev le­ve­ret sid­ste år i Brøndby, var et ut­ro­ligt teamwork mel­lem bå­de spil­le­re og træ­ne­re, for det er et me­get ungt hold, vi har, og et hold, som er lidt sår­bart i bred­den og på ru­ti­nen, når spil­le­re som Tho­mas Ka­h­len­berg og Da­ni­el Ag­ger er ude. Jeg ser ik­ke vo­res trup som et hold, der helt na­tur­ligt og uden kon­kur­ren­ce pla­ce­rer sig på en me­dal­je­plads. Men når man kun­ne sid­ste år, må det­væ­re in­den for ræk­ke­vid­de igen, når man hu­sker på, at der er 10 spil­le­re fra sid­ste års star­top­stil­ling tilbage. «

Tror på kon­ti­nu­i­tet

Er du til­freds med, hvad der er lyk­kes at hen­te ind ind­til vi­de­re?

» Ja, det er jeg. Jeg kan godt for­stå, hvis man ek­sem­pel­vis kig­ger på nog­le af vo­res na­bo-

ONS­DAG 29. JULI 2015 er ( FC København, red.) el­ler dem, der slut­te­de for­an os sid­ste år ( FC Midtjylland, red.)

AF­GANG: i man­ges øj­ne – i hvert fald i mi­ne – er Dan­marks mest ta­lent­ful­de må­l­mand. Det er

Brøndby bli­ver ik­ke nød­ven­dig­vis bed­re af fle­re for­stærk­nin­ger, men af me­re ar­bej­de med ch­eftræ­ner Tho­mas Frank ( th.), me­ner klub­bens sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech ( tv.).

Fo­to: Bax Lind­hardt Fre­de­rik Røn­now fra AC Hor­sens Chri­sti­an Jakob­sen fra FC Roskil­de Te­emu Puk­ki fra Cel­tic Magnus Eriks­son fra Gu­izhou Ren­he Ron­nie Schwartz fra Guingamp ( le­je) Fer­han Ha­sa­ni til KF Shkën­di­ja Mi­cha­el Fal­kes­gaard til OB Kri­sti­an Andersen til HB Kø­ge Ni­ko­lai Laur­sen til PSV Eind hoven Ari­el Núñez til Club Olim­pi­ja ( le­je) Holm­bert Frid­jons­son til Cel­tic ( le­je­ud­løb) Mads Ni­el­sen til Nest- So­tra Ale­xan­der Szy­ma­nowski ( kon­trakt op­hæ­vet)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.