Tid til re­van­che

FC København skal rå­de bod på sid­ste års Eu­ro­pa League- skuf­fel­se mod en ond vin­ter­ånd

BT - - SPORTEN - PÅ HÆVN­TOGT Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk Fo­to: Frank Ci­li­us FC KØ­BEN­HAVNS TRUP

FC København skal i dag på tjek­kisk be­søg på vej­en tilbage til det Eu­ro­pe League, klub­ben i sid­ste sæ­son skuf­fen­de måt­te for­la­de al­le­re­de i vin­ter.

Det tjek­ki­ske hold­navn FK Bau­mit Jablo­nec får nok ik­ke en klok­ke til at rin­ge hos ret man­ge dan­ske­re, men hos spil­ler­ne i FC København hjem­sø­ger nav­net fra den nordtjek­ki­ske bjerg­by.

I sid­ste sæ­sons vin­ter­pau­se skul­le Stå­le Sol­bak­kens trop­per pud­se ju­le­for­men af mod det tjek­ki­ske hold i tur­ne­rin­gen At­lan­tic Cup, og her skuf­fe­de Lø­ver­ne fælt med et 0- 2- ne­der­lag.

Der­for er den nor­ske ch­eftræ­ner hel­ler ik­ke ube­tin­get glad over gen­sy­net med det tjek­ki­ske mand­skab.

» Det var nok en af de svæ­re­ste mod­stan­de­re, vi kun­ne træk­ke, men sam­ti­dig er det og­så et hold, som kan vi­se sig at pas­se os godt, hvis vi spil­ler godt. De er bed­re of­fen­sivt end de­fen­sivt, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Tred­je­mest scoren­de hold

FC Kø­ben­havns as­si­stent­træ­ner, Jo­han Lange, spio­ne­re­de lør­dag Jablo­nec, da sid­ste års tre­er i den tjek­ki­ske 1. di­vi­sion slog FK Pri­bram på ude­ba­ne med 3- 2.

Jablo­nec var det tred­je­mest scoren­de hold i den tjek­ki­ske liga i sid­ste sæ­son, og der­for kal­der Stå­le Sol- ne­re­de, ud­ta­ge det rig­ti­ge hold og se, om vi kan sco­re et mål og­så, « si­ger Sol­bak­ken.

Nyind­køb i trup­pen

Når FC København gæ­ster FK Jablo­necs Chan­ce Are­na med plads til 6.280 til­sku­e­re, bli­ver det med den nyind­køb­te pa­ragu­ay­an­ske an­gri­ber, Fe­de­ri­co San­tan­der, i trup­pen. Gu­a­raní- spil­le­ren an­kom til Dan­mark i we­e­ken­den, men først mandag fik den 24- åri­ge fy­sisk stær­ke an­gri­ber sin op­hold­stil­la­del­se i or­den.

Til gen­gæld er An­dreas Cor­ne­li­us, Dan­ny Amankwaa, Chri­stop­her Rem­mer, Kris Stads­gaard og Bas­hkim Kadrii fort­sat ska­de­de. 1. Step­han Andersen, 2. Tom Høg­li, 3. Ludwig Au­gustin­s­son, 4. Per ’ Pel­le’ Nils­son, 6. Wil­li­am Kvist, 7. Benja­min Ver­bic, 8. Tho­mas Dela­ney, 10. Ni­co­lai Jør­gen­sen, 15. Mi­ka­el An­tons­son, 17. Kas­per Kusk, 18. Da­ni­el Amar­tey, 19. Fe­de­ri­co San­tan­der, 22. Pe­ter An­ker­sen, 23. Mar­vin Pourié, 24. Yous­sef Tou­touh, 25. Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, 34. Marcus Mat­hi­sen, 36. Bran­dur Hen­driks­son, 41. Kim Chri­sten­sen

spil­les på Chan­ce Are­na i Jablo­nec ( plads til 6.280 til­sku­e­re)

KAM­PEN

DOM­MER:

Fin­land

Mat­ti­as Ge­stra­ni­us,

Med sej­ren på 2- 1 i Es­b­jerg søn­dag fik Ni­co­lai Jør­gen­sen og FC København en god op­takt in­den op­gø­ret mod tjek­ki­ske Bau­mit Jablo­nec.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.