DE EN­GEL­SKE GA­LA­CTI­COS

Man­che­ster Uni­ted har hand­let stort ind, men er ik­ke fær­di­ge. Nu vil man hen­te ver­dens­stjer­ner, og gi­gantsponsora­ter gør det mu­ligt

BT - - SPORTEN - DY­RE DJÆV­LE Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Man­che­ster Uni­ted har væ­ret trans­fer­præ­ri­ens Jo­hn Way­ne i den­ne sæ­son. Med ma­na­ger Lou­is van Gaal ved re­vol­ve­ren er der ble­vet skudt på det me­ste, der har rørt sig af stør­re byt­te, og nu lig­ner det snart end­nu et ind­køb.

Bar­ce­lo­nas Pedro har i et styk­ke tid væ­ret ryg­tet til den en­gel­ske stor­klub med den pran­gen­de hi­sto­rie, og iføl­ge span­ske Marca er Pedro yderst lun på idéen om at skift e re­ser­ve­tjan­sen bag den roy­a­le trio med Lio­nel Mes­si, Ney­mar og Lu­is Su­a­rez ud for et skift e til Pre­mi­er League. Et skift e, som Yaya Touré, Cesc Fa­bre­gas og Ale­xis San­chez tid­li­ge­re har la­vet med stor suc­ces.

Og hvis el­ler når Pedro bli­ver sendt til Man­che­ster i byt­te for 190240 mil­li­o­ner kro­ner, vil Man­che­ster Uni­teds ind­køb­s­tur lø­be op i for­nem­me 1.000.000.000 kro­ner - el­ler en mil­li­ard kro­ner, som det så nemt kan skri­ves.

Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger, Memp­his De­pay, Mor­gan Sch­nei­der­lin og Mat­teo Dar­mi­an er der ble­vet spen­de­ret på, og der er alt­så plads til fl ere. Nu skal su­per­stjer­ner­ne kom­me til det genop­stand­ne stor­hold, lover Lou­is van Gaal.

» Chel­sea har Eden Ha­zard. Han kan la­ve mål. Man­che­ster Ci­ty har Agüero, og der gæl­der det sam­me. Bar­ce­lo­na har Lio­nel Mes­si, Ney­mar og Lu­is Su­a­rez. Vi i Man­che­ster Uni­ted skal kæm­pe med de klub­ber. Så vi skal og­så kig­ge eft er den­ne ty­pe spil­le­re. Når det er mu­ligt for en fair pris at kø­be dis­se spil­le­re, skal vi gø­re det, for de er bed­re, « sag­de Lou­is van Gaal mandag og ud­pens­le­de den nu­væ­ren­de for­skel på Man­che­ster Uni­ted og ver­dens al­ler­bed­ste hold.

» Vi skal sam­men­lig­ne os med dem. As­hley Yo­ung hav­de en fan­ta­stisk sæ­son, men han er ik­ke en Ney­mar, og vi skal kon­kur­re­re med den slags klas­se. «

Råd til at af­vi­se mil­li­o­ner­ne

Og i den sid­ste sæt­ning lig­ger der no­get og gem­mer sig. For Man­che­ster Uni­ted er fær­dig

Jeg me­ner, at vi sta­dig bør for­stær­ke os på mindst to po­si­tio­ner. Og det gør vi, når det er mu­ligt

Lou­is van Gaal, Man­che­ster Uni­ted- ma­na­ger

med at væ­re de små i no­gen som helst sam­men­hæn­ge. Det be­vi­ste Lou­is van Gaal og den tid­li­ge­re upo­pu­læ­re – men nu respek­te­re­de – di­rek­tør Ed Woodward ved som­me­rens trans­fer­sa­ga med David de Gea i cen­trum. Re­al Madrid har for­søgt med den stra­te­gi, de er lyk­kes så godt med tid­li­ge­re, og som har skaff et dem blandt an­dre Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ga­reth Ba­le. Men den­ne gang har Man­che­ster Uni­ted af­vist og af­vist. Stil­let krav om, at kun hvis Re­al Madrid vil­le slip­pe Ser­gio Ra­mos, var man vil­lig til at ta­le om de Gea.

Det for­tæl­ler hi­sto­ri­en om et hi­sto­risk øko­no­misk stærkt Man­che­ster Uni­ted. Al­drig før har de haft så man­ge pen­ge. Lou­is van Gaal ser ud til hel­le­re at vil­le la­de David de Gea gå gra­tis om et år ved kon­trak­t­ud­løb end at gå på kom­pro­mis med pri­sen på 365 mil­li­o­ner kr. nu.

Trø­jer til mil­li­ar­der

Så­dan vi­ser man og­så mus­k­ler, og de bøff er er pum­pet op med ty­ske og ame­ri­kan­ske mil­li­ar­der. For om ba­re tre da­ge be­gyn­der den stør­ste trø­jesponsor­kon­trakt no­gen­sin­de. Man­che­ster Uni­ted træk­ker Adi­das- trøj­en over ho­ve­d­et og sco­rer sam­ti­dig 790 mil­li­o­ner kro­ner – hvert år i 10 år. Bay­ern Mün­chen har net­op for­læn­get sam­ar­bej­det med Adi­das, og den ty­ske stor­klub måt­te nø­jes med 100 mil­li­o­ner fær­re pr. år, mens Ar­se­nal med den næst­stør­ste kon­trakt i Pre­mi­er League kun får en tred­je­del.

Som om det ik­ke var pen­ge nok, sid­der Man­che­ster Uni­ted og­så på den stør­ste sponsor­kon­trakt med 550 mil­li­o­ner kro­ner om året tik­ken­de ind fra Chevro­let.

Der­for er Man­che­ster Uni­ted ef­ter et år uden Champions League og to år eft er le­gen­da­ri­ske Alex Fer­gu­sons far­vel nu tilbage. Stær­ke­re end no­gen­sin­de før. Og det skal der hand­les ind til, som Lou­is van Gaal tid­li­ge­re har lo­vet.

» Nej, vi er ik­ke fær­di­ge end­nu. Som jeg al­le­re­de har sagt ved fl ere pres­se­kon­fe­ren­cer, mang­ler vi ba­lan­ce i hol­det, og jeg me­ner, at vi sta­dig bør for­stær­ke os på mindst to po­si­tio­ner. Og det gør vi, når det er mu­ligt. Men vi skal kun kø­be, når spil­le­ren kan bi­dra­ge på vo­res ni­veau, « sag­de han til MUTV.

Pedro lig­ner den næ­ste, men ik­ke den sid­ste. For Man­che­ster Uni­ted er klar til at ta­ge kam­pen op med Re­al Madrid, Bar­ce­lo­na, Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea. De vil hen­te spil­le­re som Ser­gio Ra­mos, Tho­mas Mül­ler el­ler Ga­reth Ba­le. De vil væ­re de en­gel­ske Ga­la­cti­cos.

Way­ne Roo­ney ( tv.) har age­ret front­lø­ber for Man­che­ster Uni­ted gen­nem me­re end et år­ti. Her jub­ler han med nyind­køb­te Memp­his De­pay, der er kom­met til klub­ben fra PSV.

Fo­to: AFP, EPA,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.