Plat­i­ni er klar

Den fran­ske UEFA- boss vil væ­re FIFAs nye præ­si­dent

BT - - SPORTEN - STOR­FA­VO­RIT Frankrig Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk 26. ja­nu­ar 2007 72/ 41 for 1988- 92 for Fo­to: AFP

Iføl­ge det bri­ti­ske me­die BBC an­non­ce­rer Mi­chel Plat­i­ni sit kan­di­da­tur til po­sten som præ­si­dent for det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund FIFA i den­ne uge - må­ske al­le­re­de i dag.

Fransk­man­den har væ­ret præ­si­dent for det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund UEFA si­den 2007, og han be­trag­tes som stor­fa­vo­rit til at ta­ge over for den man­ge­åri­ge præ­si­dent Sepp Blat­ter, der træ­der tilbage ef­ter kor­rup­tions­skan­da­len, som har med­ført uro og fle­re an­hol­del­ser i FIFA i lø­bet af de se­ne­ste må­ne­der. MI­CHEL PLAT­I­NI 21. ju­ni 1955 ( 60 år)

Nan­cy ( 1972- 79), Saint- Étien­ne ( 1979- 82), Ju­ven­tus ( 1982- 87)

FØDT: KLUB­BER SOM SPIL­LER:

LAND­SKAM­PE/ MÅL:

Frankrig

EM med Frankrig 1984, Fransk po­kal­vin­der med Nan­cy 1978, Fransk me­ster med SaintÈtien­ne 1981), Ita­li­ensk me­ster med Ju­ven­tus 1984 og 1986, Ita­li­ensk po­kal­vin­der med Ju­ven­tus 1983, Eu­ro­pa Cup for mester­hold med Ju­ven­tus 1985, Eu­ro­pa Cup for po­kal­vin­de­re med Ju­ven­tus 1984, Årets spil­ler i Eu­ro­pa 1983, 1984 og 1985

TIT­LER:

LAND­STRÆ­NER:

VALGT TIL PRÆ­SI­DENT FOR UEFA:

Mi­chel Plat­i­ni har an­gi­ve­ligt al­le­re­de op­bak­ning fra sit eget for­bund ( UEFA), Asi­en ( AFC), Sy­da­me­ri­ka ( CONMEBOL) samt for­bun­det for Nord- og Mel­le­ma­me­ri­ka og Ca­ri­bi­en ( CON­CA­CAF).

Hvis al­le lan­de in­den for de fi­re fod­bold­for­bund, her­un­der Dan­mark, stem­mer på Plat­i­ni ved det kom­men­de valg, er han sik­ret 144 stem­mer. Det ale­ne vil al­le­re­de væ­re nok til at sik­re ham præ­si­dent­po­sten.

Ha­ste­ind­kaldt kon­gres

Det er ik­ke vi­de­re sand­syn­ligt, at det sker, idet man­ge af lan­de­ne for­ment­lig bak­ker op om an­dre kan­di­da­ter. Plat­i­ni er dog sta­dig spå­et en mas­se stem­mer al­li­ge­vel til val­get, der bli­ver af­vik­let på en ha­ste­ind­kaldt kon­gres. In­ter­es­se­re­de kan­di­da­ter har ind­til 26. ok­to­ber til at med­dele de­res kan­di­da­tur.

Mi­chel Plat­i­ni el­ler en hvil­ken som helst an­den, der ta­ger over for 79- åri­ge Sepp Blat­ter, får nok at se til. FIFA har væ­ret ka­stet ud i en hi­sto­risk stor kri­se hen over som­me­ren, for­di det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, har an­holdt og an­kla­get fle­re med­lem­mer for om­fat­ten­de be­stik­kel­se og kor­rup­tion. Myn­dig­he­der­ne ef­ter­for­sker og­så, om det er gå­et re­de­ligt til, at Rusland og Qa­tar har få­et til­delt vært­s­rol­len for VM i 2018 og 2022.

Mi­chel Plat­i­ni er en af de mest be­røm­te fod­bold­spil­le­re fra 1980er­ne. Den tid­li­ge­re Ju­ven­tus- spil­ler blev kå­ret til Eu­ro­pas bed­ste fod­bold­spil­ler i 1983, 1984 og 1985 og vandt na­tio­na­le mester­ska­ber bå­de i Ita­li­en og i Frankrig, hvor han spil­le­de for Nan­cy og Saint- Etien­ne, og han hø­ste­de fle­re in­ter­na­tio­na­le tit­ler i sin tid i Torino.

I Plat­i­nis tid som præ­si­dent for fod­bol­d­eu­ro­pa har det eu­ro­pæ­i­ske for­bund gen­nem­gå­et en ræk­ke æn­drin­ger.

Eu­ro­pa­mester­ska­ber­ne i 2016 vil ha­ve del­ta­gel­se af fle­re hold, end der no­gen­sin­de har væ­ret før, idet del­ta­ge­ran­tal­let går fra 16 til 24 hold. I 2020 vil tur­ne­rin­gen bli­ve spil­let i 13 by­er i li­ge så man­ge lan­de.

På klubsi­den har der og­så væ­ret stor vækst. Champions League er vok­set i po­pu­la­ri­tet, og fle­re na­tio­na­le liga­er har få­et store mil­li­ard­af­ta­ler i hus med tv- sel­ska­ber­ne.

Mi­chel Plat­i­ni har dog og­så væ­ret kri­ti­se­ret for at ha­ve støt­tet Qa­ta­rs vært­s­rol­le til ver­dens­mester­ska­ber­ne i 2022.

Mi­chel Plat­i­ni ( th.) er stor­fa­vo­rit til at af­lø­se Sepp Blat­ter ( tv.) som præ­si­dent for det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FIFA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.