Zla­tan vil for­me to ’ mi­ni- Zla­ta­ner’

BT - - SPORTEN -

to søn­ner, så jeg gør, hvad jeg gjor­de, da jeg var ung, « si­ger den sven­ske su­per­stjer­ne.

Han me­ner selv, at hans hår­de op­vækst har gav­net ham. Der­for vil han op­dra­ge si­ne børn på sam­me må­de.

» Mi­ne for­æl­dre gjor­de det bed­ste for mig, og det er jeg me­get tak­nem­me­lig for. Jeg er den mand, jeg er i dag, på grund af dem. Selv­om mi­ne børn har fl ere mu­lig­he­der og vil kom­me til at op­le­ve en an­der­le­des ver­den, end jeg gjor­de, vil jeg gi­ve dem den sam­me di­sci­plin, som mi­ne for­æl­dre gav mig, « si­ger Zla­tan Ibra­him­ovic, der tid­li­ge­re i selv­bi­o­gra­fi en ’ Jeg er Zla­tan Ibra­him­ovic’ har for­talt om sin hår­de op­vækst, hvor han bl. a. fi k tæv af sin mor med en gry­de­ske i Mal­møs Ro­sen­gård- kvar­ter. ro­ni

Zla­tan Ibra­him­ovic for­sø­ger at gi­ve søn­ner­ne Maxi­mi­li­an ( tv.) og Vin­cent ( th.) sam­me di­sci­plin i træ­nin­gen, som han selv fik af si­ne for­æl­dre. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.