Stær­ke­re end sid­ste sæ­son

Kas­per Hvidt er godt til­freds med KIF Kol­ding Kø­ben­havn­trup­pen før den kom­men­de sæ­son

BT - - SPORTEN - RUS­SER- GLÆ­DE Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

KIF Kol­ding Kø­ben­havn­ve­te­ra­nen Kas­per Hvidt er ik­ke i tvivl om, at fu­sions­klub­ben er stær­ke­re end i for­ri­ge sæ­son, på trods af at man har sagt far­vel til en af ver­dens bed­ste høj­re­ba­ck­er, sven­ske Kim An­der­s­son.

KIF Kol­ding København hav­de en frem­ra­gen­de sid­ste sæ­son, hvor hol­det fø­je­de end­nu et dansk mester­skab og en po­kal­ti­tel til klub­bens me­rit­lis­te. Op til den kom­men­de sæ­son har klub­ben sagt far­vel til Las­se Bo­e­sen og Kim An­der­s­son, og ind er kom­met den rus­si­ske høj­re­ba­ck Kon­stan­tin Igro­pulo, der se­ne­st tør­ne­de ud for Fü­ch­se Ber­lin i den ty­ske Bun­des­liga.

Selv­om der ik­ke er købt vold­somt ind, me­ner Kas­per Hvidt, at hol­det er styr­ket i for­hold til sid­ste sæ­son.

» Vi har sagt far­vel til Las­se Bo­e­sen, der ik­ke fik ret me­get spil­le­tid på grund af ska­der, og Kim An­der­s­son, der er ble­vet di­rek­te er­stat­tet af Igro­pulo. I sid­ste sæ­son spil­le­de Kim An­der­s­son bå­de nog­le go­de og min­dre go­de kam­pe, men of­test var han slet ik­ke i stand til at spil­le. Så hvis Igro­pulo kan hol­de sig ska­des­fri, vil vi få en hel an­den sta­bi­li­tet, end vi hav­de i sid­ste sæ­son, « si­ger Kas­per Hvidt.

Spil­ler­ne mød­te ind - fri­ske og ve­lud­hvi­le­de - for halvan­den uge si­den, og ch­eftræ­ner Hen­rik Kron­borg er godt til­freds med, hvad han har set fra sin rus­si­ske ny­er­hver­vel­se ind­til vi­de­re.

» Han kom­mer til at pas­se godt ind i spil­let. Det har væ­ret vig­tigt for os at fin­de en spil­len­de høj­re ba­ck li­ge­som Kim An­der­s­son, der, ud­over sit go­de skud, og­så var god til at gø­re si­ne med­spil­le­re far­li­ge. De sam­me kva­li­te­ter be­sid­der Kon­stan­tin Igro­pulo. Selv­om sæ­so­nen er gan­ske ung, vi­ser han al­le­re­de loven­de tak­ter, « ly­der det fra Hen­rik Kron­borg, der selv mel­der sig ska­des­fri ef­ter de ryg­pro­ble­mer, der tid­li­ge­re tvang ham til at ta­ge en pau­se fra job­bet som hånd­bold­træ­ner.

Se­ri­øs - med trumf

Det er dog ik­ke kun på ba­nen, at Igro­pulo får po­si­ti­ve ord med på vej­en. Og­så uden for ba­nen ser rus­se­ren og klub­ben ud til at væ­re det helt rig­ti­ge match.

» Han er fal­det su­per godt til på hol­det. Det er ty­de­ligt at se, at han er vant til at spil­le i ud­lan­det. Han kan man­ge sprog, og det be­ty­der me­get i for­hold til, hvis han kun kun­ne snak­ke rus­sisk. En­gelsk, tysk, spansk el­ler ser­bokro­a­tisk - han for­står det he­le, « si­ger Kas­per Hvidt.

Kon­stan­tin Igro­pulo gjor­de sig be­mær­ket på de so­ci­a­le me­di­er i maj, da han på Twit­ter lag­de et bil­le­de op, hvor han var helt nøgen - kun dæk­ket af EHF Cup­po­ka­len han og Fü­ch­se Ber­lin li­ge hav­de vun­det. Men Kas­per Hvidt be­ret­ter, at han ik­ke har la­vet sam­me num­mer i KIFs om­klæd­nings­rum end­nu.

» Hvis ik­ke jeg hav­de set de billeder, hvor han stod nøgen med po­ka­len, hav­de jeg slet ik­ke tro­et, det var ham. Han er en ut­ro­lig se­ri­øs per­son - det må væ­re, når han fejrer po­ka­ler, han vir­ke­lig sæt­ter trumf på, « ly­der det gri­nen­de fra må­l­man­den.

Det har væ­ret vig­tigt for os at fin­de en spil­len­de høj­re ba­ck li­ge­som Kim An­der­s­son, der, ud­over sit go­de skud, og­så var god til at gø­re si­ne med­spil­le­re far­li­ge

Hen­rik Kron­borg, KIF Kol­ding Kbh- træ­ner om

Kon­stan­tin Igro­pulo

Kon­stan­tin Igro­pulo er kom­met til KIF Kol­ding København som er­stat­ning for Kim An­der­s­son, og det ser godt ud før den kom­men­de sæ­son, me­ner bå­de må­l­mand Kas­per Hvidt og træ­ner Hen­rik Kron­borg. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.