Ny CL- struk­tur kræ­ver me­re af spil­ler­ne

BT - - SPORTEN - CHAMPIONS LEAGUE Mor­ten Bjer­re­gaard morh@sporten.dk

KIF Kol­ding København skal spil­le fle­re kam­pe i Champions League, end hol­det har væ­ret vant til, og det kræ­ver en ben­hård fy­sik af spil­ler­ne, si­ger ch­eftræ­ner Hen­rik Kron­borg, der hil­ser struk­turæn­drin­gen vel­kom­men.

Før den kom­men­de sæ­son er Champions League-struk­tu­ren ble­vet æn­dret mar­kant, hvil­ket blandt an­det be­ty­der fle­re hår­de kam­pe mod Eu­ro­pas ab­so­lut­te top for KIF Kol­ding København.

Al­le Champions Le­agu­e­hold bli­ver ind­delt i fi­re grup­per. I grup­pe A og B er der ot­te hold, mens der kun er seks hold i grup­pe C og D. EHF har udvalgt en ræk­ke hold ud fra sport­s­li­ge, øko­no­mi­ske og til­sku­er­mæs­si­ge kri­te­ri­er. De mest at­trak­ti­ve hold hav­ner i Grup­pe A og B, hvor seks hold går vi­de­re til 1/ 8- fi­na­len på nær grup­pe­vin­der­ne, der sprin­ger di­rek­te i kvart­fi­na­len. I de min­dre at­trak­ti­ve grup­per, C og D, skal num­mer et og to i hver pul­je mø­de hin­an­den i to kno­ck­out­kam­pe om de to re­ste­ren­de plad­ser i ot­ten­de­dels­fi­na­len.

Svæ­re­re tur­ne­ring

Hen­rik Kron­borg glæ­der sig over den nye struk­tur, men han er sam­ti­dig og­så klar over, at det kræ­ver fle­re kræf­ter af spil­ler­ne.

» Champions League er ble­vet væ­sent­lig svæ­re­re, end det har væ­ret hidtil. Det er to me­get jævn­byr­di­ge pul­jer, hvor man i sid­ste sæ­son hav­de nog- le hold i grup­pe­spil­let, som man var ret sik­re på, at man kun­ne slå. Så­dan er det ik­ke læn­ge­re, « si­ger Hen­rik Kron­borg og fort­sæt­ter:

» Når man fra se­ed­ning­s­lag ot­te kan træk­ke en­ten Flens­borg ( Champions Le­agu­e­vin­der fra 2014, red.) el­ler Mont­pel­li­er ( tæt på at vin­de det fran­ske mester­skab i sid­ste sæ­son, red.), for­tæl­ler det no­get om styr­ken. Der kom­mer knald på al­le kam­pe, og det bli­ver et vold­somt pak­ket pro­gram. Når vi ta­ger hul på Champions League midt i sep­tem­ber, har vi 10 kam­pe in­den jul, så det bli­ver vold­somt kræ­ven­de af trup­pen, men vi glæ­der os rig­tig me­get og ser frem til de man­ge kam­pe. «

Det kan fø­re til ska­de­de og slid­te spil­le­re, hvis ik­ke fy­sik­ken er i top. Der­for bli­ver der ar­bej­det hårdt på det fy­si­ske aspekt.

» Det er vig­tigt, at vi træ­ner me­get fy­sisk - og­så i de pe­ri­o­der, hvor der er man­ge kam­pe, så spil­ler­ne er klar til at stå imod be­last­nin­gen. Det fy­si­ske aspekt er ek­stremt vig­tig for os i den­ne sæ­son, « si­ger Hen­rik Kron­borg.

Der kom­mer knald på al­le kam­pe, og det bli­ver et vold­somt pak­ket pro­gram Hen­rik Kron­borg, KIF Kol­ding Kbh.- træ­ner

Det bli­ver et fy­sisk hårdt ef­ter­år for Bo Spel­ler­berg og co., for­di tur­ne­rings­struk­tu­ren i Champions League er æn­dret, så der kom­mer fle­re kam­pe. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.