Med pil nedad

Hel­det var langt­fra med de dan­ske skyt­ter ved VM i bu­e­skyd­ning

BT - - SPORTEN - FEJL­SKUD Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk VM I BU­E­SKYD­NING 2015 Fo­to: Lars Møl­ler DAN­SKE­RE I AK­TION I DAG ( TV2 SPORT)

Der bli­ver kun et en­kelt dansk hold i VM- me­dal­je­kam­pe­ne i bu­e­skyd­ning i København, og det er mæn­de­nes hold. Bå­de dame- og mixed- hol­det var de­ci­de­ret uhel­di­ge med at ry­ge ud i kvart­fi­na­len.

Det mand­li­ge hold i bu­e­skyd­ning med com­po­und- bue er som det ene­ste dan­ske hold klar til we­e­ken­dens me­dal­je­kam­pe på Chri­sti­ans­borg Slots­plads i København.

Det står klart ef­ter de ind­le­den­de kam­pe i Sund­by Idrætspark, hvor Step­han Hansen, Pa­tri­ck Laur­sen og Martin Dams­bo slog In­di­en i kvart­fi­na­len med 232 po­int mod 223.

Til gen­gæld gik det galt i se- mi­fi­na­len mod Ca­na­da, som vandt med 231- 227. Det be­ty­der, at Dan­mark skal dy­ste med Ita­li­en om bron­ze­me­dal­jer­ne.

» Jeg er be­stemt skuf­fet over, at vi ta­ber se­mi­fi­na­len. Men sam­ti­dig er jeg glad for, at vi skal sky­de bron­ze­fi­na­le på Chri­sti­ans­borg Slots­plads i we­e­ken­den. Vi gik klart ef-

AF­VIK­LES I KØBENHAVN FI­NA­LER­NE SKY­DES

Slots­plads

VM AF­VIK­LES VM I KØBENHAVN

hvert an­det år

fungerer og­så som før­ste kva­li­fi­ka­tions­mu­lig­hed til OL i Rio de Ja­neiro 2016

Com­po­und ( 50m) og

DER SKY­DES MED TO BUETYPER:

Recur­ve ( 70 m)

f ra 26. juli til 2. au­gust 1.- 2. au­gust på Chri­sti­ans­borg

VM I BU­E­SKYD­NING 2015

ter en plads i fi­na­len. Men det er en ny kamp hver gang, og den­ne gang vandt vi desvær­re ik­ke, « sag­de Step­han Hansen ef­ter se­mif­na­len, hvor det ca­na­di­ske hold før­te he­le vej­en.

Det kun­ne me­get vel væ­re ble­vet til to hold me­re på slots­plad­sen, men det kvin­de­li­ge hold med Eri­ka Ane­ar,

af­vik­les af Bu­e­skyd­ning Dan­mark, Sport Event Den­mark, Kø­ben­havns Kom­mu­ne og Won­der­ful Co­pen­ha­gen Sa­rah Sön­ni­ch­sen og Tanja Jen­sen måt­te se sig slå­et med et en­kelt po­int af Ukrai­ne i kvart­fi­na­len. Og det ske­te end­da ef­ter, at dom­mer­ne hav­de æn­dret et dansk skud fra ot­te til syv po­int.

» Det kør­te ba­re ik­ke, som det ple­jer at gø­re, og så tog det lidt læn­ge­re tid at kom­me i gang. Man er selv­føl­ge­lig al­tid lidt skuf­fet, når man ger­ne vil vin­de, men det hø­rer med til sporten, « sag­de Tanja Jen­sen til TV2 Sport ef­ter ne­der­la­get.

Skrap­pe rus­se­re

Tanja Jen­sen var og­så sam­men med Martin Dams­bo i kvart­fi­na­len i tur­ne­rin­gen for mixed hold.

Her var mod­stan­de­ren Rusland, og ef­ter en god dansk start kom rus­ser­ne op at stå li­ge ef­ter næst­sid­ste en­de, hvor­ef­ter Dan­mark til sidst tab­te 152- 155.

Her kun­ne dan­sker­ne vir­ke­lig ærg­re sig, for af de seks øv­ri­ge hold i kvart­fi­na­ler­ne var der ik­ke et ene­ste, der skød over 146 po­int.

» Rusland var vir­ke­lig stærk i dag. Vi skød egent­lig godt. Vi kun­ne må­ske godt ha­ve gjort det lidt bed­re, men det var ba­re ik­ke vo­res dag i dag, « sag­de Tanja Jen­sen.

Der er dog fle­re mu­lig­he­der for dan­ske­re i fi­na­ler­ne i com­po­und, for der er og­så in­di­vi­du­elt VM. Her er Tanja

RECUR­VE

09: 30: Ca­ri­na Ro­sen­vin­ge vs. Vir­gi­nie Che­ni­er ( Ca­na­da) 09: 30: Ma­ja Ja­ger vs. Zuza­na Luca­ni­cova ( Slovaki­et) 11: 45: Cas­per Lauridsen vs. Ale­xan­der Bert­s­ch­ler ( Østrig)

COM­PO­UND

Jen­sen på for­hånd det stør­ste dan­ske håb, da hun skød næst­bedst af al­le i kva­li­fi­ka­tio­nen hos kvin­der­ne.

» Det ser loven­de ud. Men alt kan ske i in­di­vi­du­elt, « sag­de Tanja Jen­sen.

Og­så Martin Dams­bo kan gø­re sig vis­se for­håb­nin­ger in­di­vi­du­elt. Han skød sy­ven­de­bedst af mæn­de­ne i kva­li­fi­ka­tio­nen. 14: 30: Sa­ra Sön­ni­ch­sen vs. Ma­ja Mar­cen ( Co­lom­bia) 14: 30: Eri­ka Ane­ar vs. Sil­via Barck­holt ( Østrig) 16: 45: Pa­tri­ck Laur­sen vs. Lu­i­gi Dra­go­ni ( Ita­li­en) 16: 45: Step­han Hansen vs. Kha­led Elsaid ( Egyp­ten)

Martin Dams­bo hav­de bå­de en god og dår­lig dag i går ved VM. Han skød sig til en bron­ze­kamp i we­e­ken­den på mæn­de­nes hold, men i mixed hold var Rusland for stærk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.