NFL- hold skri­ver hi­sto­rie med kvin­de­lig træ­ner

BT - - SPORTEN - FOOT­BALL Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@sporten.dk

For før­ste gang no­gen­sin­de bli­ver en kvin­de træ­ner for et hold i den ame­ri­kan­ske fod­bold­liga NFL.

Det er NFL- hol­det Arizo­na Car­di­nals, som skri­ver på sin hjem­mesi­de, at man har an­sat 37- åri­ge Jen­ni­fer Wel­ter i en træ­ner­rol­len i klub­ben.

Der bli­ver dog ik­ke ta­le om rol­len som ch­eft ræ­ner med det over­ord­ne­de an­svar for he­le hol­det.

I ste­det er hun ble­vet træ­ner for klub­bens li­ne­ba­ck­e­re.

Den bedst eg­ne­de

Arizo­na Car­di­nals ch­eft ræ­ner, Bru­ce Ari­ans, læg­ger ik­ke det store i an­sæt­tel­sen af en kvin­de som træ­ner. Han un­der­stre­ger blot, at hun var den bed­ste til job­bet.

» At væ­re træ­ner er ik­ke me­get an­der­le­des end at væ­re læ­rer. Hvis der er én ting, jeg har lært fra spil­ler­ne, så er det, at de spør­ger ’ hvor­dan kan du gø­re mig bed­re? Hvis du kan gø­re mig bed­re, så er jeg li­geg­lad med, hvem du er’, « si­ger Bru­ce Ari­ans om hol­dets nye an­sæt­tel­se.

Jen­ni­fer Wel­ter skal ind­til vi­de­re kun væ­re træ­ner i op­tak­ten til den nye NFL- sæ­son, som be­gyn­der i sep­tem­ber. Op­tak­ten kom­mer til at be­stå af en træ­nings­lejr og test­kam­pe med hol­det, og det vil iføl­ge Bru­ce Ari­ans gi­ve Jen­ni­fer Wel­ter god er­fa­ring til frem­ti­den.

» Jeg tror på, at hun med det­te job har store mu­lig­he­der for at åb­ne nog­le dø­re i bran­chen, « si­ger Bru­ce Ari­ans.

Jen­ni­fer Wel­ter har en bag­grund som se­mi­pro­fes­sio­nel foot­ball- spil­ler gen­nem 14 år. Hun har des­u­den en kan­di­dat i sport­spsy­ko­lo­gi.

Arizo­na Car­di­nals har som den før­ste klub i NFLs hi­sto­rie an­sat en kvin­de som træ­ner. Det dre­jer sig om Jen­ni­fer Wel­ter, som tid­li­ge­re har spil­let foot­ball på højt ni­veau. Fo­to: USA To­day Sports

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.