Lewis Ha­milt­on fryg­ter nye For­mel 1- reg­ler

BT - - SPORTEN - RE­GE­LÆN­DRING Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@sporten.dk

Nye reg­ler fra det in­ter­na­tio­na­le mo­tor­sport­s­for­bund, FIA, kan en­de med at bli­ve en ka­ta­stro­fe, me-

ner den for­sva­ren­de For­mel 1- ver­dens­me­ster, Lewis Ha­milt­on. Fra og med næ­ste grand­prix træ­der nye reg­ler i kraft i For­mel 1. Reg­ler­ne be­ty­der, at kø­rer­ne må mod­ta­ge min­dre in­struk­tion un­der lø­be­ne fra team­che­fer­ne i pit­ten.

Mer­ce­des- kø­re­ren Lewis Ha­milt­on hav­de søn­dag en svær dag i det un­garn­ske grand­prix, da han eft er at væ­re star­tet i po­le po­si­tion, dum­pe­de et par plad­ser ned.

Me­re an­svar

Med de nye reg­ler vil kø­rer­ne væ­re me­re over­ladt til sig selv. Det be­ty­der, at ek­sem­pel­vis Lewis Ha­mil- ton skal for­må at fi nde en kø­re­stra­te­gi un­der lø­bet, så han kan vin­de nog­le pla­ce­rin­ger.

Den for­sva­ren­de ver­den­me­ster me­ner, at reg­ler­ne vil gav­ne For­mel 1- lø­be­ne, men han er­ken­der og­så, at det kan gi­ve æn­drin­ger ved star­ten af lø­bet.

» Hvad der sker un­der lø­be­ne, kom­mer til at bli­ve me­get spæn­den­de. Men jeg tror, at de ( FIA, red.) un­der­vur­de­rer, hvor me­get ind­fl ydel­se det har. Star­ten på lø­bet bli­ver en­ten det sam­me, el­ler det kan bli­ve ka­ta­stro­falt, « si­ger Ha­milt­on til The Gu­ar­di­an.

» De skal må­ske over­ve­je at la­ve lø­ben­de æn­drin­ger i de nye reg­ler. Mit gæt er, at reg­ler­ne bli­ver ju­ste­ret. Men jeg støt­ter op om det nye til­tag. «

Næ­ste grand­prix er 22. au­gust i Spa, Bel­gi­en.

Star­ten på lø­bet bli­ver en­ten det sam­me, el­ler det kan bli­ve ka­ta­stro­falt

Lewis Ha­milt­on - om For­mel 1s nye reg­ler

Mer­ce­des’ ver­dens­me­ster, Lewis Ha­milt­on, fryg­ter nye For­mel 1- reg­ler.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.