’ DET ER IK­KE SÆR­LIG SJOVT’

Frem­ti­den for Ras­mus Guld­ham­mer og de an­dre ryt­te­re på CULT Ener­gy svæ­ver i det uvis­se. Uden en medsponsor in­den 13. sep­tem­ber luk­ker hol­det

BT - - SPORTEN - USIK­KER­HED Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@sporten.dk

Und­gå at drøm­me små drøm­me. De fra­ta­ger dig viljen til at vil­le hand­le. Or­de­ne fra den fran­ske po­et Vi­ctor Hu­go står sta­dig som vi­se ord næ­sten 200 år ef­ter, de blev skre­vet.

Set ude­fra le­ver cy­kel­hol­det CULT Ener­gy fint ud fra Hu­gos de­vi­se. In­den for de se­ne­ste år har ejer­kred­sen og le­der­ne delt drøm­me så store som Mont Ven­toux – det helt store mål har væ­ret et wildcard til Tour de Fran­ce.

Så­dan er det desvær­re end­nu ik­ke gå­et. I ste­det må me­de­jer Mi­cha­el Skelde for ti­den bru­ge de store drøm­me som mo­ti­va­tion til hand­ling. Han skal fin­de en medsponsor som sup­ple­ment til ener­gi­drik­gi­gan­ten Cult in­den for en må­ned. El­lers luk­ker cy­kel­hol­det, for­di der i så fald mang­ler for man­ge pen­ge i kas­sen.

Dår­lig ti­m­ing

Ryt­ter­ne ri­si­ke­rer der­med at stå uden ar­bejds­gi­ver i nær frem­tid, og det gi­ver en mas­se ut­ryg­hed, for­tæl­ler Ras­mus Guld­ham­mer.

» Det er ik­ke sær­lig sjovt ik­ke at ha­ve styr på frem­ti­den, og jeg har al­le­re­de snak­ket med Mi­cha­el ( Skelde, red.) om, at der kan kom­me et tids­punkt me­get snart, hvor jeg er nødt til at kig­ge ef­ter nye ar­bejds­gi­ve­re. Omvendt fø­ler jeg og­så, at Mi­cha­el fortje­ner den nød­ven­di­ge respekt og tid til at red­de hol­det, hvil­ket jeg me­get hå­ber sker, « si­ger Ras­mus Guld­ham­mer, der ef­ter Post Dan­mark Rundt be­gyn­der at kig­ge sig om ef­ter et nyt hold, hvis CULT Ener­gy sta­dig ik­ke har fun­det en af­kla­ring.

Guld­ham­mer er et af CULT Ener­gys store klas­se­ments­håb i Post Dan­mark Rundt, der fejrer 25 års ju­bilæum og be­gyn­der 4. au­gust. Lø­bet er apro­pos mål­sæt­nin­ger og drøm­me sæ­so­nens høj­de­punkt for et dansk hold som CULT Ener­gy, og der­for kun­ne al usik­ker­he­den nær­mest ik­ke svær­me om hol­det på et dår­li­ge­re tids­punkt.

» Selv­føl­ge­lig snak­ker vi ryt­te­re om det, men vi skal og­så pas­se på, det ik­ke bli­ver for ne­ga­tivt. Vi skal ud at præ­ste­re for en­ten at til­træk­ke en ny medsponsor el­ler gø­re fin re­k­la­me for os selv til en even­tu­elt ny ar­bejds­gi­ver, og så er Dan­mark Rundt ba­re et stort løb for os dan­ske­re i det he­le ta­get, « si­ger Ras­mus Guld­ham­mer, der drøm­mer om at kø­re på et Wor­ldTour­hold, men ger­ne vil fort­sæt­te ni­veau­et un­der på et procon­ti­nen­tal- hold som CULT Ener­gy for at fort­sæt­te sin go­de ud­vik­ling.

30- åri­ge Martin Mor­ten­sen, der i ju­ni blev slå­et på stre­gen af Tin­koff- Saxos Chris An­ker Sø­ren­sen ved DM i linje­løb i Røn­de på Djursland, er enig med sin hold­kam­me­rat i, at det er en fru­stre­ren­de si­tu­a­tion at stå i som ryt­ter. Mor­ten­sens agent er dog al­le­re­de i di­a­log med in­ter­es­se­re­de bej­le­re.

» Min agent gør et godt styk­ke ar­bej­de, og et af de in­ter­es­se­re­de hold har net­op kørt Tour de Fran­ce, så det er selv­føl­ge­lig spæn­den­de. Men jeg hå­ber fort­sat me­get, at Cult fin­der frem til en løs­ning, « si­ger Martin Mor­ten­sen.

Kæm­per for over­le­vel­se

I kulis­sen kæm­per me­de­jer Mi­cha­el Skelde med at red­de CULT Ener­gy og dan­sker­nes

Vi skal ud at præ­ste­re for en­ten at til­træk­ke en ny medsponsor el­ler gø­re fin re­k­la­me for os selv til en even­tu­elt ny ar­bejds­gi­ver Ras­mus Guld­ham­mer,

CULT Ener­gy Et af de in­ter­es­se­re­de hold har net­op kørt Tour de Fran­ce, så det er selv­føl­ge­lig spæn­den­de Martin Mor­ten­sen,

CULT Ener­gy

De er frie til at fin­de en an­den ar­bejds­gi­ver - vi vil ik­ke stå i vej­en for dem

Mi­cha­el Skelde, me­de­jer af CULT Ener­gy

mu­li­ge frem­tid i næ­ste sæ­son på hol­det. I juli har han haft svært ved at mø­des med in­ter­es­se­re­de sponso­rer på grund af som­mer­fe­rie- uger­ne, og end­nu er der ik­ke no­get kon­kret at mel­de ud om en ny sponsor. Der er ik­ke af­slut­tet no­get som helst, og han er i en si­tu­a­tion, hvor han end ik­ke vil ude­luk­ke et sam­ar­bej­de med Bjar­ne Ri­is – det er dog ik­ke no­get, som Skelde har dis­ku­te­ret med ’ Ør­nen fra Her­ning’ – ved si­den af den rå­d­giv­ning, som Ri­is i for­vej­en har ydet cy­kel­hol­det.

Ryt­ter­ne kan smut­te

Hvad an­går ryt­ter­ne, så er han fuld af for­stå­el­se for de­res usik­re si­tu­a­tion.

» Vi har for­søgt at væ­re ær­li­ge he­le vej­en over for dem om, hvor vi står hen­ne. Mit store pro­blem i for­hold til ryt­ter­ne er, at jeg ik­ke kan love dem no­get, før vi har no­get kon­kret. De er frie til at fin­de en an­den ar­bejds­gi­ver - vi vil ik­ke stå i vej­en for dem, « si­ger Mi­cha­el Skelde.

Post Dan­mark Rundt er det helt store sæ­son­mål for jer. Hvor me­get har usik­ker­he­den skyg­get for je­res for­be­re­del­se?

» Min for­be­re­del­se har selv­føl­ge­lig væ­ret an­der­le­des, men for ryt­ter­ne fø­ler jeg ik­ke, det spil­ler no­gen rolle. Al­le er pro­fes­sio­nel­le. Det er de­res ar­bej­de, og Dan­mark Rundt er et godt udstil­lings- vin­due for dem, « si­ger Mi­cha­el Skelde.

CULT Ener­gy stop­per med at kø­re løb ef­ter Post Dan­mark Rundt og Tour of Bri­tain, der kø­res 6.- 13. sep­tem­ber, for sta­dig at ha­ve pen­ge til at be­ta­le ryt­ter­nes løn året ud. En medsponsor kan selv­føl­ge­lig æn­dre på tin­ge­ne.

Ud over pen­ge­man­gel er hol­det ramt af, at den tid­li­ge­re di­rek­tør Chris­ta Skelde fik stress og for­lod sin stil­ling i slut­nin­gen af ju­ni.

CULT Ener­gys ryt­te­re, blandt an­dre Ras­mus Guld­ham­mer ( tv.) og Martin Mor­ten­sen ( th.) har få­et til­la­del­se til at kig­ge sig om ef­ter en an­den ar­bejds­gi­ver, da cy­kel­hol­det ik­ke kan ga­ran­te­re, at der er løn til me­re end året ud. Imens kæm­per me­je­der Mi­cha­el Skelde ( her­over) for at fin­de en ny medsponsor, så pro con­ti­nen­tal- hol­det kan over­le­ve. Fo­to: CULT Ener­gy, Bo Amstrup, Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.