DA­GENS LE­DER

BT - - DEBAT - tnk

Lan­dets fol­ke­tings­med­lem­mer har få­et en stor over­ra­skel­se, hvis de har brugt de regn­vå­de som­mer­da­ge til at tjek­ke ar­bejds­mai­len.

Uden­land­ske dy­re­ak­ti­vi­ster har over­svøm­met de dan­ske po­li­ti­ke­re med vre­de mail, eft er at de færø­ske slagt­nin­ger af grindehvaler har få­et in­ter­na­tio­nal kri­tik. BE­MÆR­KEL­SES­VÆR­DIGT ER EN stor del af dis­se mail sendt af fransk­mænd. Spørg­må­let er, om de sam­me ak­ti­vi­ster og­så for­sø­ger at pres­se de­res eg­ne magt­ha­ve­re til at for­by­de den helt hor­rib­le tvangs­fod­ring af især ænder, som er vidt ud­bredt i Frankrig.

Grin­de­fang­sten er en for­ank­ret færøsk tra­di­tion med 1.000 år på ba­gen, men selv­føl­ge­lig er det en de­bat værd, om dis­se mas­seslagt­nin­ger af hva­ler hø­rer sig til i år 2015, hvor der jo ik­ke læn­ge­re er mad­man­gel på de nor­dat­lan­ti­ske øer.

PAR­TI­ER­NE ER DOG over­ra­sken­de eni­ge om at hol­de fast i vo­res bro­der­folks ret til grin­deslagt­nin­gen som en del af den færø­ske kul­tu­rarv.

Selv Dansk Fol­ke­par­ti står last og brast med fæ­rin­ger­ne.

’ Lad dog det færø­ske folk leve de­res liv og lad os respek­te­re de­res kul­tur. Klart at det kan væ­re svært for en, der er vant til at hen­te sin mad i en kø­le­disk,’ ly­der det fra DFe­ren Ib Poul­sen på Fa­ce­book.

Nor­malt kæm­per DF al­tid dy­re­nes sag. Så sent som i marts fo­re­slog par­ti­et ek­sem­pel­vis, at vold mod hunde og men­ne­sker skul­le si­destil­les. Li­ge­le­des har par­ti­et i åre­vis kæm­pet for et for­bud mod de ri­tu­el­le ha­lalslagt­nin­ger.

’ Man dræ­ber jo dy­re­ne ved at la­de dem blø­de ihjel, og det er og bli­ver dy­re­mis­hand­ling af vær­ste skuff e,’ sag­de Dansk Fol­ke­par­tis fø­de­va­re­ord­fø­rer René Chri­sten­sen i en pres­se­med­del­el­se i 2010.

Der er hyk­le­ri fra fl ere si­der i den her de­bat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.