FI­RE GO­DE RÅD

BT - - NYHEDER -

Det er langt­fra al­le fl åt­bid, der ud­vik­ler sig og gi­ver in­fek­tio­ner, men det an­be­fa­les, at føl­ge føl­gen­de fi re råd i for­hold til fl åter:

1: Når du fær­des i na­tu­ren, ty pisk skov el­ler halv­højt græs, så stik buk­ser­ne ned i strøm­per­ne.

2: Tjek dig selv og di­ne børn, når I har væ­ret ude i na­tu­ren. Kig eft er små bid, fl åt­lar­ver el­ler fl åter. Kun den klas­si­ske fl åt- bak­te­rie gi­ver rødt ud­slæt, der vok­ser til stør­rel­sen af en tokro­ne.

3: Fjern even­tu­el­le fl åter med au­to­ri­se­re­de fl åt­tæn­ger, så du får he­le fl åten med.

4: Hvis du har leds­mer­ter ( in­fl uen­za-lig­nen­de symp­to­mer) el­ler kraft ig ho­ved­pi­ne og fe­ber, kan det væ­re en af bor­re­lia- bak­te­ri­er­ne. Spørg din læ­ge, og for­tæl, at du har mi­stan­ke om fl åt­bid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.