MUL­LAH OMAR MEL­DES DØD

En af ver­dens mest eft er­søg­te per­so­ner, Mul­lah Omar, rap­por­te­res død

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

Ta­le­bans enø­je­de og mysti­ske le­der i Af­g­ha­ni­stan, Mul­lah Omar, er død af hel­bredspro­ble­mer på et ho­spi­tal i Paki­stan. Det op­ly­ste Af­g­ha­ni­stans vig­tig­ste eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste i går til det ame­ri­kan­ske me­die BBC.

Det er ik­ke før­ste gang, at den me­di­e­sky le­der mel­des død. En tals­mand for præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma be­teg­ner dog de nye op­lys­nin­ger om Ta­le­ban- le­de­rens død som ’ tro­vær­di­ge.’

Iføl­ge BBC’s op­lys­nin­ger skul­le Mul­lah Omar væ­re død af syg­dom tilbage i 2013.

Den enø­je­de le­der har le­vet skjult si­den 2001, hvor USA - som føl­ge af an­gre­be­ne 11. sep­tem­ber - send­te store styr­ker til Af­g­ha­ni­stan.

Og net­op for­di Mul­lah Omar i så lang tid har væ­ret iso­le­ret som le­der, vil hans død ik­ke få den store be­tyd­ning rent or­ga­ni­sa­to­risk for Ta­le­ban. Det vur­de­rer Lars Ers­lev Andersen, som er ter­r­or­eks­pert og se­ni­o­r­for­sker ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er ( DI­IS).

» Mul­lah Omar har ik­ke haft fi nge­ren på pul­sen i lang tid, for­di han har væ­ret gemt væk uden mu­lig­hed for at kom­mu­ni­ke­re med folk. Så rent ope­ra­tivt får det ik­ke den store be­tyd­ning. Men hvis han er død, skal Ta­le­ban fi nde en er­stat­ning, og det kan bli­ve svært, for­di Mul­lah Omar hav­de et me­get stærk brand, « for­kla­rer Lars Ers­lev Andersen.

Iføl­ge den dan­ske ter­r­or­eks­pert har Mul­lah Omar gen­nem ti­den haft den sam­me be­tyd­ning for Ta­li­ban, som Osama bin La­den hav­de for al- Qa­e­da.

» Mul­lah Omar er den ul­ti­ma­ti­ve le­der af af­g­hansk Ta­le­ban og lig­ger næ­sten på ni­veau med Osama bin La­den, når man ta­ler om ver­dens mest eft er­søg­te per­so­ner. Han har væ­ret med fra be­gyn­del­sen, stå­et i spid­sen for Af­g­ha­ni­stan og har stor pre­sti­ge, hvil­ket har gjort ham til en stærkt brand for Ta­le­ban, « si­ger Lars Ers­lev Andersen.

Mul­lah Omar og den tid tid­li­ge­re al-Qa­e­da- le­der Osama bin La­den var tæt knyt­tet, da de kæm­pe­de sam­men i 1980’ er­ne i Af­g­ha­ni­stan mod de sov­je­ti­ske be­sæt­tel­se­s­trop­per. Det var i den for­bin­del­se, at Mul­lah Omar mi­ste­de sy­net på sit ene øje på grund af en gra­nats­pl­int.

Som le­der var Osama bin La­den dog langt me­re syn­lig end Mul­lah Omar, for­kla­rer Lars Ers­lev Andersen.

» Hvor Osama bin La­den var en ’ star,’ har Mul­lah Omar væ­ret me­re til­ba­ge­hol­den­de og ge­nert. Han le­ve­de af at væ­re den diskre­te le­der, som sad ne­de bag­ved og di­ri­ge­re­de og ik­ke vi­ste sig så me­get frem, « si­ger han.

Ta­le­ban var ons­dag ude at af­vi­se, at de­res le­der var død. Kil­der tæt på Ta­le­ban har dog sam­ti­dig for­talt til BBC, at de li­ge nu har in­ten­si­ve for­hand­lin­ger for at bli­ve eni­ge om en afl øser for Mul­lah Omar.

Paki­stans re­ge­ring og sik­ker­hed­s­tje­ne­ster har ik­ke for­melt kom­men­te­ret på Mul­lah Omars død og har hidtil be­næg­tet, at han skul­le væ­re i de­res land.

Mul­lah Omar var le­der og grund­læg­ger af det af­g­han­ske Ta­li­ban. Der fin­des få billeder af den enø­je­de le­der, hvis nøj­ag­ti­ge fød­sels­da­to er of­fent­lig­he­den ukendt. Fo­to FBI/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.