Ja, der stil­les for få krav i sko­len

BT - - DEBAT - STE­EN LAU­GE­SEN HANSEN Lek­tor i bio­fy­sik, KU

DER ER HEL­DIG­VIS sta­dig man­ge go­de stu­de­ren­de, men der kom­mer fl ere af dem, der ik­ke er in­ter­es­se­ret i at be­stil­le no­get, og de får op­mærk­som­he­den. Det er den tred­je­del, der dum­per ved de­res ek­sa­me­ner, som le­del­sen har fo­kus på for at få dem igen­nem. Uni­ver­si­tets­le­del­ser­ne har meldt ud, at vi skal re­du­ce­re fra­fal­det på før­ste år sam­ti­dig med, at der bli­ver he­vet fl ere ukva­li­fi ce­re­de stu­de­ren­de ind. Der­for bur­de der nær­mest væ­re et krav om at la­de fl ere dum­pe, hvis vi skal hol­de det fag­li­ge ni­veau. Desvær­re er der ik­ke no­get, der ty­der på, at le­del­ser­ne vil ret­te ind. Der bli­ver jo op­ta­get fl ere stu­de­ren­de i år.

DELS ER DET for­æl­dre­ne, der ik­ke har lært dem om ar­bejds­moral i op­dra­gel­sen. Un­ger­nes ta­lent­lø­se teg­nin­ger hav­ner be­gej­stret på kø­le­skabs­dø­re­ne un­der al­le om­stæn­dig­he­der. Alt er godt, og man be­hø­ver ik­ke at gø­re en ek­stra ind­sats. Dels er det og­så fol­ke­sko­len. De un­ge men­ne­sker mang­ler en ele­men­tær tal­for­stå­el­se. De trop­per op på na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ud­dan­nel­ser og kan ik­ke ele­men­tær brøkreg­ning. De bur­de væ­re ble­vet stop­pet, men fol­ke­sko­len la­der dem fort­sæt­te.

LI­GE NU FÅR jeg des­pe­ra­te mails fra de stu­de­ren­de, der er dum­pet gen­tag­ne gan­ge. Man har ind­tryk af, at vir­ke­lig­he­den ik­ke er gå­et op for dem. De er ik­ke vant til, at der bli­ver stil­let krav. Man kan ik­ke la­de væ­re med at ha­ve ondt af de stak­kels men­ne­sker. Man kun­ne øn­ske, at de var ble­vet præ­sen­te­ret for krav og kon­se­kven­ser­ne for ik­ke at op­fyl­de dem no­get tid­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.