Grå­dig Holst vi­ser be­hov for re­form

BT - - DEBAT -

Hav­de Holst for ek­sem­pel få­et et nyt job som borg­me­ster i Oden­se, hav­de han in­tet få­et. Men loven ta­ger ik­ke højde for, at han kan gå fra re­gio­nen til re­ge­rin­gen. MEN HVAD TROR Carl Holst egent­lig, at me­nin­gen med ef­ter­ve­der­la­get er? Pen­sion? Næh, det er han i for­vej­en sik­ret i så ri­ge­ligt et om­fang.

In­ten­tio­nen med eft er­ve­der­la­get er na­tur­lig­vis, at po­li­ti­ker­ne skal ha­ve en øko­no­misk tryg­hed, hvis de mi­ster job­bet ved et valg. El­lers kan den øko­no­mi­ske ri­si­ko ved at bli­ve top­po­li­ti­ker væ­re for stor. Reg­len er ik­ke la­vet for, at en po­li­ti­ker kan stik­ke ek­stra pen­ge i lom­men, når han selv si­ger op, for­di der kom­met et me­re spæn­den­de til­bud.

Holst hen­vi­ser selv til, at en kom­mis­sion li­ge nu er ved at se på løn­nen til po­li­ti­ke­re. Det er der i høj grad brug for, når fol­ke­valg­te som for­svars­mi­ni­ste­ren ud­nyt­ter reg­ler­ne til egen vin­ding. Det øde­læg­ger vo­res til­lid til po­li­ti­ke­re, som i for­vej­en er tynds­lidt. DER­FOR MÅ KOM­MIS­SIO­NEN kom­me med et for­slag, der stop­per mu­lig­he­den for ek­stra løn, når po­li­ti­ker­ne selv si­ger op. Alt an­det er ut­ro­vær­digt. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.