Sy­nes du, at der skal væ­re me­re di­sci­plin i dan­ske klas­se­væ­rel­ser?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.27 DE VIL JO IK­KE VÆ­RE DER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.34 BLAND JER UDENOM På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.45 FOR MAN­GE EGOI­STER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.56 KAN IK­KE LI­DE SKO­LEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12

Nej

Pe­ter Mik­kel­sen

Ja

7.031 stem­mer på bt. dk

SMID DE DOV­NE UD

Flem­m­ing Nor­mind Pil­gaard

Folk, der mø­der op ufor­be­red­te, ik­ke la­ver no­get i ti­mer­ne og ge­ne­relt ik­ke vil læ­re no­get, for­styr­rer un­der­vis­nin­gen for dem, der vil læ­re. Så ud med dem. Og brug så nog­le fl ere kræft er på dem, som vil, men har svært ved det.

An­dreas Bon­de Thorn­sen

Gym­na­si­er­ne er fyldt med folk med over 13 pct. fra­vær, og som er bag­ud med mindst 3- 5 afl eve­rin­ger. Skal de vir­ke­lig slæ­bes igen­nem, når de ab­so­lut ik­ke vi­ser, at de vil væ­re der?

Ca­mil­la Trond Benja­min

Find dig et eli­te­gym­na­si­um i ste­det for at blan­de dig i di­ne medstu­de­ren­des ak­ti­vi­tets- og del­ta­gel­ses­ni­veau. Hvad ra­ger det dig? Er der plads til fl ere fremad­stræ­ben­de ego­er med rundsa­ve på al­bu­er­ne i den­ne ver­den? El­ler vil­le vi væ­re bed­re tjent med men­ne­sker, der slap­pe­de af og hav­de det rart med sig selv og hin­an­den?

Sid­sel Blanks­chøn

Rig­tig man­ge, in­klu­siv jeg selv, væl­ger kun gym­na­si­et for at ha­ve en frem­tid og for at kun­ne bli­ve op­ta­get på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se – og ik­ke for­di vi kan li­de at gå i skole.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.