PANELET

BT - - DEBAT -

MET­TE WITH HA­GEN­SEN Kri­tik­ken kom­mer mest fra os, der har lært al­le dis­se rem­ser. Vi sy­nes, at det, de un­ge kan i dag, er un­der­ligt. I dag har vi en an­den pæ­da­go­gik. Vi un­der­vi­ser børn til at væ­re voks­ne i en ver­den, hvor der er nem­me­re ad­gang til vi­den. Der er en slags mo­ti­va­tions­kri­se i ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne, så på den må­de er det rig­tigt. Det gi­ver sig til ud­tryk ved, at der er man­ge, der ik­ke er kon­cen­tre­re­de. Men man kan ik­ke kri­ti­se­re ung­dom­men, men sko­len og til­ret­te­læg­gel­sen af un­der­vis­nin­gen.

Di­sci­pli­nen skal kom­me in­de­fra og væ­re en in­dre mo­ti­va­tion, ik­ke en yd­re. For­står man di­sci­plin som mo­ti­va­tion, skal man un­der­støt­te den in­dre mo­ti­va­tion. Jeg er ik­ke enig i, at man skal bru­ge straf. Men jeg er enig i, at der er et in­dre mo­ti­va­tions­pro­blem.

Lands­for­mand i Skole og Sam­fund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.