Po­li­tik frem­mer ik­ke kar­ri­e­ren

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Gen­nem åre­ne er man­gen en fol­ke­valgt ble­vet kri­ti­se­ret for at væ­re en le­ve­brød­spo­li­ti­ker, der har spen­de­ret he­le sit ar­bejds­liv på Chri­sti­ans­borgs gan­ge. Men for dem, der ik­ke gen­vin­der væl­ger­nes gun­st, ven­ter en usik­ker frem­tid.

Det er nem­lig ik­ke nød­ven­dig­vis nemt at få et job som eks­po­li­ti­ker, ly­der vur­de­rin­gen fra Chri­sti­an Kurt Ni­el­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i re­k­rut­te­rings­virk­som­he­den Mercuri Ur­val.

» Der er man­ge ar­bejds­gi­ve­re, der ik­ke nød­ven­dig­vis tæn­ker, at den er­fa­ring, en po­li­tisk kar­ri­e­re gi­ver, gør po­li­ti­ker­ne eg­ne­de til et job i det pri­va­te, « si­ger han.

Job­mu­lig­he­der­ne af­hæn­ger iføl­ge ham af po­li­ti­ke­res ud­dan­nel­se, hvor man­ge år de har væ­ret i po­li­tik, og hvad de har la­vet tid­li­ge­re.

Jo­ber­fa­ring

» Har de en ud­dan­nel­se, no­get jo­ber­fa­ring - og har de ik­ke væ­ret for man­ge år i po­li­tik, så kan det godt væ­re, at der kan fin­des en plads til dem, « si­ger Chri­sti­an Kurt Ni­el­sen.

Han på­pe­ger, at tid­li­ge­re top­po­li­ti­ke­re ty­pisk ken­der cen­tra­le per­so­ner og det po­li­ti­ske sy­stem in­de­fra. Der­for er lob­byis­me og kom­mu­ni­ka­tion op­lag­te om­rå­der for dem.

Og det er der fle­re go­de ek­semp­ler på: Ven­stres tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Git­te Lillelund Bech er ble­vet di­rek­tør i Dan­ske Hav­ne, par­ti­fæl­len Rik­ke Hvils­høj gik fra at væ­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster til et job som po­li­tisk chef i tæn­ket­an­ken Cepos, mens den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ju­stitsog land­brugs­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup i dag er di­rek­tør i Land­brug & Fø­de­va­rer.

For kon­tro­ver­si­el

Men hvis man har væ­ret en mar­kant og må­ske end­da kon­tro­ver­si­el pro­fil på Bor­gen, kan en eks­po­li­ti­ker væ­re di­rek­te ska­de­lig for en virk­som­hed, på­pe­ger po­li­tisk ana­ly­ti­ker Jon Ki­el­l­berg.

» Man­ge virk­som­he­der vil ha­ve be­rø­rings­angst ved at an­sæt­te en po­li­ti­ker, der har væ­ret en mar­kant stem­me i de­bat­ten, « si­ger han og bak­kes op af Chri­sti­an Kurt Ni­el­sen fra Mercuri Ur­val:

» Nog­le har mar­ke­ret sig med syns­punk­ter, som det ik­ke er al­le, der øn­sker at bli­ve koblet sam­men med. Jeg tror ik­ke, det ge­ne­relt er an­er­kendt som po­si­tivt og bi­dra­gen­de til er­hvervs­li­vet at ha­ve haft en lang po­li­tisk kar­ri­e­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.