Dan­ske­re ad­va­res om ter­r­ortrus­sel i Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Dan­ske­re, der rej­ser til den tyr­ki­ske mil­li­onby Istan­bul, ad­va­res nu af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et om ri­si­ko for ter­r­or­an­greb mod den of­fent­li­ge trans­port i by­en, der år­ligt be­sø­ges af mil­li­o­ner af turi­ster.

Mi­ni­ste­ri­ets rej­se­vej­led­ning har tid­li­ge­re om­talt, at der er be­ty­de­lig ri­si­ko for ter­r­or­an­greb i Tyr­ki­et, her­un­der i Istan­bul. I går til­fø­je­de Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et så, at der er ri­si­ko for an­greb mod den of­fent­li­ge trans­port i by­en.

Tys­kland ad­va­rer og­så

Mel­din­gen fra det dan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um i tråd med en lig­nen­de er­klæ­ring fra det ty­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, som pe­ger på Istan­buls un­der­grunds­ba­ne og bus­stop­pe­ste­der som mu­li­ge ter­r­or­mål for ek­stre­mi­ster fra Det Kur­di­ske Ar­bej­der­par­ti PKK.

I en er­klæ­ring fra det ty- ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um hed­der det, at det kur­di­ske ar­bej­der­par­ti PKK, i ly­set af de tyr­ki­ske an­greb mod dets ba­ser i Irak, mu­lig­vis vil øge si­ne an­grebs­ak­ti­vi­te­ter, og at der er in­di­ka­tio­ner på mu­li­ge an­greb mod un­der­grunds­ba­nen i Istan­bul og mod bus­stop­pe­ste­der.

Tyr­ki­ske fly gen­nem­før­te tid­ligt i går de mest om­fat­ten­de an­greb mod PKKs stil­lin­ger i det nord­li­ge Irak si­den fre­dag, hvor an­gre­be­ne blev ind­ledt.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har æn­dret den ge­ne­rel­le ad­var­sel om ri­si­ko for ter­ror til spe­ci­fikt at ad­va­re mod ter­r­or­an­greb ved of­fent­lig trans­port. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.