Hi­sto­risk kro evaku­e­ret ef­ter nat­lig brand

BT - - NYHEDER -

Klok­ken 03.38 nat­ten til i går blev po­li­ti og brand­væ­sen alar­me­ret om en brand på den gam­le kro Kryb- i- ly ved Tau­lov i Sy­dø­stjyl­land. Her hav­de nat­por­ti­e­ren set kraftig røg­ud­vik­ling fra kro­ens kæl­der.

» Det vi­ste sig, at rø­gen kom fra sau­na­en ne­de i kæl­de­ren. Nat­por­ti­e­ren gik rundt og fik al­le gæ­ster­ne væk­ket, og det ar­bej­de fort­sat­te, da po­li­ti og brand­væ­sen an­kom, « si­ger vagt­chef ved Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti Bent He­de­a­ger Ni­el­sen.

De 200 gæ­ster blev sam­let i kro­ens re­stau­rant, hvor de op­holdt sig, ind­til de i lø­bet af i går kun­ne ven­de tilbage til de­res væ­rel­ser. Den fi­re­stjer­ne­de Kryb- i- ly Kro har ek­si­ste­ret si­den 1610. BNB

Samt­li­ge væ­rel­ser på lan­de­vejskro­en fra 1610 måt­te røm­mes, da røg fra brand bred­te sig. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.