Sonjas hund slæbt ef­ter tog

’ Jeg græd, jeg var dybt ulyk­ke­lig. Den blød­te jo al­le ste­der fra’

BT - - NYHEDER - HUNDE- DRA­MA Sop­hie Katrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk

Der blev råbt ’ åbn dø­re­ne’ på per­ron­en. Da to­get be­gynd­te at kø­re, råb­te end­nu fle­re ’ stop to­get’. Det var her, Martin Lund så, at der var no­get helt galt.

En hund blev slæbt ef­ter to­get i sin snor, mens den an­den en­de af snoren var in­de i to­get, i hån­den på hund­ens ejer Sonja Sø­ren­sen.

Dra­ma­et ud­spil­le­de sig tirs­dag ef­ter­mid­dag på Stogs­sta­tio­nen Grøn­dal i den kø­ben­havn­ske by­del Van­lø­se.

Fra det mod­sat­te spor så Martin Lund, hvor­dan hund­en blev slyn­get op ad to­get og ned i be­to­nen fle­re gan­ge. Hur­tigt sprang han der­over og be­gynd­te og­så at rå­be i håb om, at to­get vil­le stand­se. Det ske­te ik­ke.

» Det var vold­somt. Tænk, hvis det var et barn, der hav­de få­et sin jak­ke i klem­me. Det kun­ne det jo li­ge så godt ha­ve væ­ret.

Dø­re­ne luk­ker så hur­tigt, « si­ger Martin Lund.

Ef­ter cir­ka 20 me­ter knæk­ke­de hund­es­noren, og hund­en røg ned på skin­ner­ne. Martin Lund hop­pe­de ned og sam­le­de den for­slå­e­de hund op. » Først tro­e­de jeg, den var død. Den hav­de dybe rif­ter og blød­te me­get. Men så vi­ste den liv­s­tegn. Den kom op at stå, men hal­te­de og var me­get svag, « si­ger han.

Ulyk­ke­lig ejer

Ef­ter cir­ka et kvar­ter kom eje­ren tilbage. En æl­dre dame, som var no­get for­skræk­ket.

» Jeg græd, jeg var dybt ulyk­ke­lig.

Den blød­te jo al­le ste­der fra. Jeg var ale­ne, hav­de ik­ke no­gen pen­ge med og føl­te mig helt hjæl­pe­løs, « si­ger Sonja Sø­ren­sen, der er 66 år og ejer den lil­le hund Vim­mer, som ve­jer ot­te et halvt ki­lo.

Martin Lund hav­de for­søgt at rin­ge ef­ter hjælp, men hver­ken po­li­ti­et el­ler Falck vil­le hjæl­pe.

Han hjalp Sonja Sø­ren­sen og Vim­mer ind i en taxa og gav chauf­før­en pen­ge til at kø­re dem til et dy­re­ho­spi­tal.

Vim­mer er sta­dig ind­lagt, og det vi­des end­nu ik­ke, om han kla­rer den. Iføl­ge Sonja Sø­ren­sen skøn­ner ho­spi­ta­let, at reg­nin­gen vil ly­de på 1520.000 kro­ner.

DSB be­ta­ler

På Martin Lunds op­for­dring har DSB i går un­der­søgt hæn­del­ses­for­lø­bet, og ud fra vi­deo­over­våg­ning på per­ron­en og i to­get har DSB be­slut­tet, at de vil be­ta­le om­kost­nin­ger­ne.

» Det er en me­get ube­ha­ge­lig hæn­del­se.

Det er svært at klan­dre no­gen el­ler pla­ce­re skyl­den et sted, men vi vil selv­føl­ge­lig dæk­ke Vim­mers ho­spi­tals­op­hold og Mar­tins taxa- ud­gift, « si­ger To­ny Bis­pe­skov, in­for­ma­tions­chef hos DSB, som for­kla­rer, at på vi­deo­op­ta­gel­ser­ne kan det se ud som om, at hund­en er på vej ud af to­get i føl­ge med en mand.

» Det er selv­føl­ge­lig me­get be­kla­ge­ligt, hvad der er sket, men det er ab­so­lut no­get, der hø­rer sær­til­fæl­de til, « si­ger To­ny Bis­pe­skov.

Sonja Sø­ren­sen hå­ber, at hen­des hund Vim­mer ( lil­le fo­to) over­le­ver ulyk­ken - og kan kom­me hjem igen. Fo­tos: Li­se­lot­te Sa­broe/ pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.