Hvor er ele­ver­nes mo­ti­va­tion?

Mo­ti­va­tio­nen si­ver ud af klas­se­lo­ka­let, ly­der det fra An­net­te Nordstrøm, der har brugt 30 år ved tav­len

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

Det kan væ­re svært at hol­de kon­cen­tra­tio­nen i ti­mer­ne, hvis man er elev på et dansk gym­na­si­um. Fin­gre­ne kan lyn­hur­tigt pi­le over ta­sta­tu­ret på com­pu­te­ren og åb­ne for Fa­ce­book. Tis­se­tran­gen kan mel­de sig med for­bløf­fen­de kor­te mel­lem­rum, og det kan væ­re svært at hu­ske at med­brin­ge si­ne bø­ger. An­net­te Nordstrøm Hansen, der er for­mand for Gym­na­siesko­ler­nes Læ­rer­for­e­ning, op­le­ver, at gym­na­sie­e­le­ver mang­ler mo­ti­va­tion til at gå i skole. Hun ef­ter­ly­ser nu, at man bli­ver bed­re til at sor­te­re i de ele­ver, der en­der på gym­na­si­et. Mo­ti­va­tio­nen skal væ­re i top, el­lers skal de fin­de en an­den ud­dan­nel­se.

Der­med blan­der hun sig i de­bat­ten om nu­ti­dens gym­na­sie­e­le­ver, der mandag be­gynd­te med et læ­ser­brev i Ber­ling­s­ke. Her rev­se­de 17- åri­ge Vi­ctor A. Lan­tau, der går i 2. g på Ni­els Ste­en­sens Gym­na­si­um i København, si­ne medstu­de­ren­de. Dov­ne og ugi­de­li­ge ele­ver stjæ­ler læ­rings­tid fra dem, der ger­ne vil, og nog­le ele­ver bur­de slet ik­ke gå i gym­na­si­et, lød bud­ska­bet.

Og selv­om An­net­te Nordstrøm Hansen ik­ke me­ner, at de dan­ske gym­na­sie­e­le­ver ge­ne­relt er ble­vet me­re dov­ne, kan hun gen­ken­de bil­le­det af en grup­pe ele­ver, der ik­ke har mo­ti­va­tion til at le­ve­re, hvad der kræ­ves.

Kni­ber med mo­ti­va­tio­nen

» Det skal væ­re helt klart for de un­ge, at man skal væ­re fag­ligt dyg­tig, og at det er en me­get bog­lig ud­dan­nel­se. De skal væ­re vil­li­ge til at yde en ind­sats, « si­ger An­net­te Nordstrøm Hansen.

En un­der­sø­gel­se fra Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut fastslog i for­å­ret, at ’ mens nog­le ele­ver vir­ker mo­ti­ve­re­de og en­ga­ge­re­de i un­der­vis­nin­gen, for­hol­der an­dre ele­ver sig en­ten me­re pas­sivt el­ler en­ga­ge­rer sig i ak­ti­vi­te­ter, der ik­ke re­la­te­rer sig til un­der­vis­nin­gen.’

Un­der­sø­gel­sen vi­ste des­u­den, at der var store spænd i ele­ver­nes fag­li­ge ni­veau, am­bi­tio­ner, mo­ti­va­tion og lyst til at bi­dra­ge til un­der­vis­nin­gen.

An­net­te Nordstrøm Hansen har selv væ­ret gym­na­si­e­læ­rer i 30 år og kan se en ud­vik­ling hos ele­ver­ne.

En stør­re grup­pe

» Vi har få­et en stør­re grup­pe af un­ge, hvor det kni­ber med mo­ti­va­tio­nen. De når ik­ke at få la­vet lek­tier, har et stør­re fra­vær og mang­ler en­ga­ge­ment i ti­mer­ne. De kom­mer til at øde­læg­ge det for sig selv og for kam­me­ra­ter­ne i klas­sen, « si­ger An­net­te Nordstrøm Hansen.

For mens stør­ste­delen af ele­ver­ne i gym­na­si­et kla­rer sig godt, su­per­stu­den­ter ud­klæk­kes på stri­be og man­ge suc­ces­hi­sto­ri­er om møn­ster­bry­de­re duk­ker op, er der ueg­ne­de ele­ver at fin­de på sko­le­bæn­ken.

» Det er be­stemt et pro­blem, som vi skal ha­ve hånd­te­ret bed­re, « si­ger læ­rer­for­man­den.

Iføl­ge An­net­te Nordstrøm Hansen er gym­na­sie­e­le­ver ik­ke ble­vet fræk­ke­re, men har en ung­dom­skul­tur, der er ’ min­dre au­to­ri­tet­stro’ end tid­li­ge­re. Der­for er klas­se­rums­le­del­se kom­met højt på læ­rer­nes dags­or­den.

» Det er da et pro­blem, at ele­ver nog­le gan­ge er op­ta­get af an­dre ting end un­der­vis­nin­gen. Der­for er det vig­tigt, at læ­re­ren kom­mer på ba­nen og er klas­se­rums­le­de­ren, « si­ger hun.

Der bli­ver lø­ben­de ta­get fat i de ele­ver, der ik­ke le­ver op til for­vent­nin­ger­ne, for­kla­rer læ­rer­for­man­den. Hun op­le­ver des­u­den, at kon­se­kven­ser­ne er ble­vet skær­pet i lø­bet af de se­ne­ste år, og at man­ge læ­re­re ta­ger ef­ter­ud­dan­nel­se for net­op at kun­ne hånd­te­re at le­de en klas­se.

Me­re ud­væl­gel­se

På Chri­sti­ans­borg skal po­li­ti­ker­ne snart for­hand­le et ad­gangs­gi­ven­de ka­rak­ter­krav på plads til lan­dets gym­na­si­er. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har tid­li­ge­re yt­ret øn­ske om ka­rak­te­ren 02 i dansk og ma­te­ma­tik som ad­gangs­bil­let, mens de blå par­ti­er har talt varmt for et hø­je­re krav på en­ten 4 el­ler 7.

Men ka­rak­te­ren ale­ne er ik­ke nok til at vur­de­re en gym­na­sie­klar elev, ad­va­rer An­net­te Nordstrøm Hansen.

» Der kom­mer for man­ge umo­ti­ve­re­de ele­ver i gym­na­si­et, men man skal ik­ke la­ve ka­rak­ter­mord ved at fast­sæt­te en græn­se. Man skal kig­ge på ele­ven som en hel­hed – bå­de med ka­rak­te­rer og mo­ti­va­tion, « si­ger hun.

For en elev med go­de ka­rak­te­rer kan sag­tens væ­re umo­ti­ve­ret og omvendt. En god ud­dan­nel­ses­vej­led­ning i fol­ke­sko­len og en per­son­lig vur­de­ring er i ste­det vej­en frem ly­der det fra An­net­te Nordstrøm Hansen.

De når ik­ke at få la­vet lek­tier, har et stør­re fra­vær og mang­ler en­ga­ge­ment i ti­mer­ne. De kom­mer til at øde­læg­ge det for sig selv og for kam­me­ra­ter­ne i klas­sen

An­net­te Nordstrøm Hansen

An­net­te Nordstrøm Hansen, der er for­mand for Gym­na­siesko­ler­nes Læ­rer­for­e­ning, er ik­ke til­freds med de dan­ske gym­na­sie­e­le­ver. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.