Vi­ctor A. Lan­tau de­bat­te­re­de med læ­ser­ne

BT - - NYHEDER - Fo­to: Si­mon Skip­per Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

TORS­DAG 30. JULI 2015

Det er øde­læg­gen­de for fl it­ti­ge ele­ver, når an­dre ele­ver dov­ner den. Så­dan ly­der det fra 17- åri­ge Vi­ctor A. Lan­tau, der går i 2. g på Ni­els Ste­en­sens Gym­na­si­um i København, med­lem af Bor­ger­li­ge Stu­de­ren­de og besty - rel­ses­med­lem i Li­be­ral Al­li­an­ces Ung­dom i København. Han sat­te ons­dag læ­se­re stæv­ne til en li­ve- de­bat på bt. dk, hvor hans syns­punkt om dov­ne medstu­de­ren­de, der ik­ke hø­rer hjem­me i gym­na­si­et, blev sat på prø­ve.

Mat­hil­de: » Hvad med un­ge, som for ek­sem­pel har au­tis­me og godt kan kla­re et gym­na­si­um, men ba­re mang­ler lidt ek­stra støt­te? Bur­de man ik­ke støt­te dem i ste­det for at af­vi­se dem? «

Vi­ctor: » Selv­føl­ge­lig er der und­ta­gel­ser og sær­til­fæl­de. Det er klart, at ele­ver, der li­der ek­sem­pel­vis au­tis­me, ik­ke kan for­ven­tes at yde sam­me ind­sats. Al­li­ge­vel næg­ter jeg at tro, at fl er­tal­let af gym­na­sie­e­le­ver­ne li­der af en di­ag­no­se. «

Oa­si­ser­fe­de: » At man kan bli­ve fru­stre­ret over dov­ne medstu­de­ren­de er for­stå­e­ligt. Den­ne fru­stra­tion vil man og­så mø­de på ar­bejds­mar­ke­det. Men hvor­dan skul­le et ka­rak­ter­krav æn­dre på det? «

Vi­ctor: » Jeg me­ner helt klart, at ka­rak­ter­krav er et brug­bart værk­tøj. Vi må an­ta­ge, at en ud­dan­nel­ses for­mål er at kl­ar­gø­re ele­ver til vok­sen­li­vet. Det fungerer jo ik­ke, at der ik­ke stil­les krav til én, før man er fær­di­g­ud­dan­net. I så fald en­der man med en ge­ne­ra­tion af men­ne­sker, der er vant til at få ting på et sølv­fad. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.