Hjem­mesi­de klar til storm­løb

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Fra i nat kun­ne lan­dets hå­be­ful­de an­sø­ge­re til de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser klik­ke sig ind på Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets hjem­mesi­de, ufm. dk, og se, om de­res ek­sa­mens­snit ræk­ker til drøm­mestu­di­et.

92.477 har i år søgt om op­ta­gel­se på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se.

Webko­or­di­na­tor på ufm. dk Mi­ka­el Lar­sen for­ven­te­de i går, at mel­lem 50.000 og 75.000 vil­le be­sø­ge hjem­mesi­den fra mid­nat og fem- seks ti­mer frem.

» Det er et ret vold­somt pres. In- den for et par ti­mer for­ven­ter vi at få, hvad der nor­malt sva­rer til en hel må­neds tra­fi k, « si­ger Mi­ka­el Lar­sen.

Tid­li­ge­re har mi­ni­ste­ri­ets ser­ve­re haft van­ske­ligt ved at kla­re be­last­nin­gen, men eft er suc­ces­ful­de test af hjem­mesi­den er Mi­ka­el Lar­sen fortrøst­nings­fuld for­ud for det kom­men­de storm­løb.

Stres­stest

» Vo­res soft wa­re­le­ve­ran­dør og drift sle­ve­ran­dør har te­stet hjem­mesi­den. De har gen­nem­ført en så­kaldt stres­stest, så vi kan sik­re, at vi kan kla­re den mæng­de tra­fi k, vi for­ven­ter. Så vidt vi har hørt, ser det for­nuft igt ud, « si­ger webko- or­di­na­to­ren. Han op­ly­ser, at der des­u­den sid­der be­red­skab klar hos le­ve­ran­dø­rer­ne, som kan træ­de til med det sam­me, hvis der op­står pro­ble­mer.

Skul­le man mod webko­or­di­na­to­rens for­vent­ning al­li­ge­vel stø­de på pro­ble­mer, når man for­sø­ger at kom­me ind på hjem­mesi­den, skal man blot væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed, ly­der an­be­fa­lin­gen. Al­ter­na­tivt kan man fi nde ad­gangskvo­tien­ter­ne på an­dre hjem­mesi­der, for­tæl­ler Mi­ka­el Lar­sen.

I mor­gen fre­dag får an­sø­ger­ne en­de­ligt svar på, om de er ble­vet op­ta­get på en af de ud­dan­nel­ser, de har søgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.