Win­dows 10 bli­ver en kæm­pe­suc­ces

Det nye Win­dows- sty­re­sy­stem er ude, og an­mel­der­ne er klar til at smi­de al­le de tid­li­ge­re ud­ga­ver i skral­des­pan­den

BT - - NYHEDER - Es­ben Vest Jen­sen Ber­ling­s­ke nyheds­bu­reau

Der er en slags li­vets cy­klus for pc- bru­ge­re. Der kom­mer en dår­lig Win­dows­ver­sion, der kom­mer en god Win­dows- ver­sion, der kom­mer en dår­lig Win­dows- ver­sion. Hel­dig­vis er ti­den kom­met til den go­de Win­dows- ver­sion nu.

Det ty­der alt i hvert fald på, hvis man skal tro de an­mel­de­re, der har ud­talt sig, si­den den ny­e­ste ud­ga­ve kom på ga­den - el­ler blev til­gæn­ge­lig til down­lo­ad. Win­dows 10 er me­re end ba­re den næ­ste ud­ga­ve, hvis man skal tro Mi­cro­soft. For frem­ti­den skal virk­som­he­den finju­ste­re og til­pas­se Win­dows 10, så den kan bru­ges i man­ge, man­ge år frem.

» Mi­cro­soft har væ­ret igen­nem en enorm for­an­dring, og Win­dows 10 er li­ge så stort, som da vi lan­ce­re­de Win­dows før­ste gang, « sag­de Jas­per Hedegaard Bo­j­sen, di­rek­tør for Plat­form In­nova­tion hos Mi­cro­soft i Dan­mark, til Ber­ling­s­ke fre­dag.

Win­dows 10 kan hen­tes gra­tis det før­ste år.

Hal­le­luja for start­me­nu­en

An­mel­der­ne vi­ser stor enig­hed om re­sul­ta­tet af Win­dows’ se­ne­ste be­stræ­bel­ser.

’ Hvis man går ud fra, at Mi­cro­soft kan gø­re det af med de små fejl, der er i den før­ste ud­ga­ve, vil det gø­re com­pu­te­re bed­re for mil­li­ar­der af men­ne­sker,’ skri­ver the Ver­ge om den nye Win­dows­ver­sion.

For­nø­je­lig over­ra­skel­se

De skri­ver, at det er en for­nø­je­lig over­ra­skel­se, at Start- me­nu­en er tilbage, som vi ken­der den: I ne­der­ste ven­stre hjør­ne. Over en bred kam er The Ver­ge me­get be­gej­stret over den nye ud­ga­ve af ver­dens mest po­pu­læ­re sty­re­sy­stem. Der er dog en­kel­te kna­ster. De anbefaler nem­lig, at man ven­ter med at op­gra­de­re til 10’ eren, ind­til Mi­cro­soft ud­sen­der den før­ste ser­vi­ce­op­gra­de­ring til sty­re­sy­ste­met. Så skul­le al­le bør­ne­syg­dom­me­ne væ­re hånd­te­ret.

Cnet. com er og­så po­si­tivt og kal­der Win­dows 10 en ’ enormt for­bed­ret vi­sion for frem­ti­den’. De frem­hæ­ver den nye brow­ser, Ed­ge, der er­stat­ter ud­skæld­te Internet Expl­o­rer og den in­tel­li­gen­te, vir­tu­el­le as­si­stent Corta­na, der fungerer på cir­ka sam­me må­de som SI­ri på Ap­ples sy­re­sy­ste­mer.

’ Det her er Win­dows’ an­det for­søg på at brin­ge os frem­ti­den, og den­ne her gang har de gjort det rig­tigt,’ skri­ver Cnet. com.

’ Win­dows er rent fak­tisk brug­bar igen’.

Wall Stre­et Jour­nal me­ner, at bru­ger­ven­lig­he­den er læng­der bed­re end Win­dows 8, som satsede hårdt på et sty­re­sy­stem skræd­der­sy­et til touch- scre­en, in­den ver­den helt var klar til det. Win­dows 10 vir­ker ba­re, og selv­om al­le nye funk­tio­ner ik­ke kø­rer helt smurt end­nu, er der store ro­ser til 10eren, for som de skri­ver: ’ Win­dows is actu­al­ly use­ful again.’

Nemt at fin­de rundt i

Og iføl­ge Wall Stre­et Jour­nal er der og­så go­de nyhe­der for al­le de pc- bru­ge­re, der al­drig fik skif­tet fra Win­dows XP.

’ Hvis du kun­ne fin­de ud af at bru­ge Win­dows XP i 2001, får du in­tet pro­blem med at fin­de rundt i Win­dows 10,’ ly­der det fra avi­sen.

Det kan godt væ­re, at Win­dows 10 er in­nova­tivt og in­tro­du­ce­rer smar­te, nye features. Men frem for alt frem­hæ­ver an­mel­der­ne, at Win­dows 10 bli­ver så nemt at bru­ge, at du helt glem­mer, hvor fru­stre­ret du var over Win­dows 8.

Den­ne her gang har de gjort det rig­tigt

Cnet. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.