Gi­gan­ter sam­ar­bej­der om ny alzhei­mer- kur

BT - - NYHEDER - Mang­len­de ori­en­te­ring: Du

IN­TER­NA­TIO­NALT

Kam­pen mod alzhei­mers skal op i tem­po, så chan­cer­ne for at fin­de en kur mod den fryg­te­de syg­dom øges.

Der­for går en ræk­ke me­di­ci­nal­gi­gan­ter nu sam­men i om­fat­ten­de sam­ar­bej­de. Det skri­ver Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Med i sam­ar­bej­det er dan- ske Lund­beck, der i for­vej­en for­sker i ud­vik­ling af me­di­cin mod alzhei­mers.

Ver­dens ri­ge­ste lan­de

Sel­ska­bets funk­tions­chef i kli­nisk neu­ro­lo­gi Bjørn Aa­ris Grøn­ning for­kla­rer, at der er brug for at sæt­te me­re skub i forsk­nin­gen med et tæt­te­re sam­ar­bej­de.

» Suc­ces­chan­cer­ne glo­balt for al­le – ik­ke mindst pa­tien­ter­ne – er for lil­le, hvis man ik­ke gør no­get an­der­le­des og sik­rer, at de her stu­di­er kø­rer me­re ef­fek­tivt, « si­ger Bjørn Aa­ris Grøn­ning. Sam­ar­bej­det er re­sul­tat af et mø­de i de­cem­ber 2013 mel­lem ver­dens ot­te ri­ge­ste lan­de. Her blev sund­heds­mi­ni­stre eni­ge om at op­ru­ste kam­pen mod den fryg­te­de fol­ke­syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.