Vrag­de­le kan væ­re fra MH370

Vrag­de­le fra et fly fun­det i Det In­di­ske Oce­an kan må­ske lø­se gå­den om det for­s­vund­ne fly fra Ma­lay­si­an Air­li­nes

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

Hvad er der sket med det ma­lay­si­ske Bo­e­ing 777fly, der for­svandt spor­løst un­der en flyv­ning den 8. marts 2014? Hi­sto­ri­en om det for­s­vund­ne fly er fort­sat et stort myste­ri­um.

Nu la­der det imid­ler­tid til, at myste­ri­et må­ske er kom­met ét skridt nær­me­re en opkla­ring. Det skri­ver fle­re me­di­er, ef­ter at en vrag­del fra et fly er duk­ket op langs ky­sten ved øen Re­u­ni­on i Det In­di­ske Oce­an øst for Ma­da­ga­skar.

Vrag­de­len blev fun­det i går, og fun­dets placering har nu få­et fle­re me­di­er til at spe­ku­le­re i, om vrag­de­len kan stam­me fra det for­s­vund­ne MH370- fly. Ma­lay­si­an Air- li­nes Flight 370 for­svandt spor­løst 8. marts 2014. Fly­et, der hav­de 227 pas­sa­ge­rer om bord, var på vej fra Kuala Lumpur i Ma­lay­sia til Ki­nas ho­ved­stad Bei­jing, da fly­et ef­ter en ti­mes flyv­ning for­svandt fra ra­da­ren.

Vin­ge- flap

Iføl­ge CNN er det for­ment­lig en vin­ge- flap, som i går blev fun­det langs ky­sten til øen Re­u­ni­on, der er fransk ter­ri­to­ri­um. Vrag­de­len er ef­ter­føl­gen­de ble­vet frag­tet ind til øen.

Det er dog end­nu uvist, om vrag­de­len rent fak­tisk stam­mer fra MH370. Det skal en grun­dig un­der­sø­gel­se nu vur­de­re, skri­ver CNN.

» Det er alt for tid­ligt at kon­klu­de­re, om vrag­de­len stam­mer fra MH370 el­ler ej. Vi har net­op fun­det den her til mor­gen langs Saint An­dre­ky­sten, « for­tæl­ler Chri­sti­an Re­tour­nat, der er of­fi­cer i det fran­ske fly­ve­vå­ben på Re­u­ni­on, til CNN.

På trods af om­fat­ten­de ef­ter­søg­nin­ger af det for­s­vund­ne fly, er hver­ken lig el­ler vra­gre­ster duk­ket op, og der er hel­ler ik­ke ble­vet fast­slå­et en egent­lig år­sag til fly­ets plud­se­li­ge for­svin­den.

Efterforskning af fly­ets fær­den har dog fo­re­lø­big vist, at no­gen om bord på fly­et sluk­ke­de for fly­ets kom­mu­ni­ka­tions­sy­ste­mer og her­ef­ter for­lod den fast­lag­te ru­te mod Bei­jing for i ste­det at føl­ge en ru­te ve­stover.

De ma­lay­si­ske myn­dig­he­der har dog ef­ter­føl­gen­de med­delt, at fly­et uden en­hver tvivl er styr­tet ned i Det In­di­ske Oce­an, og at fly­ets 239 om­bord­væ­ren­de me­nes om­kom­met.

Fo­to: Yan­ni­ck Pi­ton

Vrag­de­len er to me­ter lang og for­modes at væ­re en del af en vin­ge. Vrag­de­len flød rundt langs ky­sten ved øen Re­u­ni­on, der er fransk ter­ri­to­ri­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.