Her er guf for lom­me­ty­ve

Hver sjet­te dan­sker op­be­va­rer mo­bil­te­le­fo­nen sam­men med pen­ge, kre­dit­kort og iden­ti­fi­ka­tion

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Mo­bil­pun­gen er prak­tisk. I den lil­le, af­lan­ge ta­ske kan man ha­ve mo­bil­te­le­fon, dan­kort, nøg­ler, kø­re­kort og NemID sam­let ét sted.

Den be­kvem­me­lig­hed gør man­ge dan­ske­re brug af. Godt hver sjet­te op­be­va­rer sin mo­bil­te­le­fon sam­men med pen­ge, kre­dit­kort og iden­ti­fi­ka­tions­kort som for ek­sem­pel det gu­le sund­heds­kort med op­lys­nin­ger om navn og adres­se.

Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, Gal­lup har la­vet for Gjen­si­di­ge For­sik­ring og Nykre­dit For­sik­ring.

Det er fuldt for­stå­e­ligt, at folk øn­sker at ha­ve al­ting li­ge ved hån­den, men man er sær­de­les sår­bar, hvis en lom­me­tyv får fin­gre i ens mo­bil­pung, ad­va­rer Kim Rud- Pe­ter­sen, der er kon­cern­di­rek­tør Nor­dic i Gjen­si­di­ge For­sik­ring.

Prak­tisk, men . . .

» Jeg for­står ud­mær­ket, at det er ble­vet så po­pu­lært at sam­le tin­ge­ne - det er jo prak­tisk. Men man lø­ber alt­så og­så nog­le store ri­si­ci ved at op­be­va­re mo­bil­te­le­fon, NemID og iden­ti­tets- og kre­dit­kort i sam­me pung. Det er en læk­ker­bi­sken for iden­ti­tet­sty­ve­ne, og hvis man får stjå­let sin mo­bil­pung, mi­ster man jo en mas­se per­son­li­ge op­lys­nin­ger på én gang, « si­ger Kim Rud- Pe­ter­sen.

Pas på NemID

Sær­ligt NemID- nøg­le­kor­tet er at fin­de i pun­gen hos man­ge dan­ske­re. Fi­re ud af ti sva­rer i un­der­sø­gel­sen, at de op­be­va­rer NemID i pun­gen. Det gør det let­te­re for ty­ve­ne at ha­cke sig ind på for ek­sem­pel mo­bil­ban­ken på te­le­fo­nen og la­ve over­førs­ler, hvis de bå­de får fin­gre i den og nøg­le­kor­tet, si­ger Kim Rud- Pe­ter­sen.

Han anbefaler der­for, at man spre­der si­ne ejen­de­le over fle­re ste­der og har fær­re vig­ti­ge kort lig­gen­de sam­men med mo­bil­te­le­fo­nen for ik­ke at ser­ve­re mu­lig­he­den for iden­ti­tet­sty­ve­ri på et sølv­fad for de lang­fin­gre­de.

» Ty­ve­ne bli­ver me­re og me­re kre­a­ti­ve, så jo fle­re op­lys­nin­ger de får ad­gang til, des let­te­re er det for dem.

Der­for er det go­de råd at be­græn­se an­tal­let af kort, man har sam­men med sin mo - bil­te­le­fon, ik­ke at ha­ve hver­ken NemID el­ler et bil­le­de af sit NemID lig­gen­de sam­men med te­le­fo­nen, ik­ke at op­be­va­re nøg­ler og adres­se sam­men og ha­ve en in­tel­li­gent pin­ko­de på sin mo­bil­te­le­fon, « si­ger Kim Rud- Pe­ter­sen.

En ny un­der­sø­gel­se vi­ser, at me­re end hver sjet­te dan­sker op­be­va­rer mo­bi­len sam­men med pen­ge, kre­dit

kort og id- op­lys­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.