Kam­pen om sand­he­den

Fa­de­ren ra­ser over en ny do­ku­men­tar om dat­te­ren - den af­dø­de san­ge­r­in­de Amy Wi­ne­hou­se. Fil­men har dansk pre­mi­e­re i dag

BT - - NYHEDER -

Et ek­sem­pel: San­ge­r­in­dens ma­na­ger men­te i 2005, at hun skul­le i be­hand­ling for sit al­ko­hol­mis­brug, men i fil­men er Mitch Wi­ne­hou­se ci­te­ret for at si­ge, at ‘ Amy hav­de ik­ke be­hov for at gå i be­hand­ling’.

Slog ho­ve­d­et i fuld­skab

An­dre men­te det mod­sat­te, men i et in­ter­view med avi­sen The Gu­ar­di­an si­ger Mitch Wi­ne­hou­se, at den sid­ste del af sæt­nin­gen er ble­vet klip­pet ud, og over for avi­sen gi­ver han sin ud­ga­ve af sa­gen:

» Det var i 2005. Amy var fal­det - hun var fuld og hav­de slå­et sit ho­ved. Hun kom til mit hus, og hen­des ma­na­ger var der og­så og sag­de: ‘ Hun er nødt til at gå i be­hand­ling.’ Men hun drak ik­ke hver dag. Hun var som man­ge an­dre un­ge. Og jeg sag­de: ‘ Det be­hø­ver hun ik­ke.’ I fil­men si­ger jeg, ‘ Hun be­hø­ve­de ik­ke at gå i be­hand­ling på det tids­punkt.’ Men de har klip­pet ‘ på det tids­punkt’ ud, « si­ger Mitch Wi­ne­hou­se til The Gu­ar­di­an.

Til avi­sen The Ti­mes har han for­kla­ret, at han og den øv­ri­ge fa­mi­lie i 2007 og åre­ne ef­ter op­for­dre­de Amy Wi­ne­hou­se til at sø­ge be­hand­ling, hvil­ket hun og­så - uden tvang - gjor­de.

Et an­det ek­sem­pel er fra øen Skt. Lucia, hvor Amy Wi­ne­hou­se har søgt fred og ro ef­ter en tur­bu­lent pe­ri­o­de. For­må­let med tu­ren er, at hun skal fin­de og få styr på sig selv, men Mitch Wi­ne­hou­se an­kom­mer til øen med et tv­hold, som føl­ger ham.

’ Gør hvad du vil, far’

I Amy- do­ku­men­ta­ren vi­ses og­så klip fra Skt. Lucia, men klip­pet gi­ver ik­ke det ret­te bil­le­de, hæv­der fa­de­ren, der her fø­ler, at han bli­ver frem­stil­let som en mand, der for­sø­ger at spin­de guld på sin egen dat­ters pro­ble­mer - må­ske for at ki­ck­star­te sin egen sang­kar­ri­e­re.

» Jeg la­ve­de en film om fa­mi­li­er, der er pla­get af af­hæn­gig­hed, « si­ger han og for­kla­rer, iføl­ge en­gel­ske me­di­er, at han hav­de vars­let sin dat­ter in­den sin an­komst.

» Hun sag­de: ‘ Gør hvad du vil, far.’ «

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra in­struk­tør Asif Ka­pa­dia, men uden held. Han har tid­li­ge­re for­kla­ret, at han ik­ke er overrasket over de vold­som­me re­ak­tio­ner fra fa­mi­li­en:

» Den­ne film hand­ler om hen­de. Det gør det svært for nog­le, for­di den ik­ke hand­ler om dem, « har han sagt til me- di­et The Glo­be And Mail.

Over for avi­sen The In­de­pen­dent har han ud­talt:

» Vi vid­ste, at der vil­le væ­re per­so­ner, som ik­ke vil­le kun­ne li­de nog­le ting. «

Ti­tel: Amy. Spil­le­tid: 2 ti­mer og 8 mi­nut­ter. Dansk pre­mi­e­re i dag.

An­mel­del­se næ­ste si­de

Fo­to: Linda Ka­strup

Mitch Wi­ne­hou­se er vred over fil­men om hans ver­dens­be­røm­te dat­ter, da han me­ner, at han frem­stil­les som en mand, der for­sø­ger at spin­de guld på sin egen dat­ters pro­ble­mer. Her er han med en sta­tue af Amy Wi­ne­hou­se i Lon­don. Fo­to: epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.