Mis­sion dren­ge­røv

Den fem­te i ræk­ken af Tom Cru­i­se’ umu­li­ge mis­sio­ner er den bed­ste

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

’ Mis­sion: Im­pos­sib­le’ er ver­dens dy­re­ste le­ge­plads, byg­get spe­ci­elt til Tom Cru­i­se, og hold da op hvor er han glad for den.

I to ti­mer og ti mi­nut­ter spur­ter han rundt og prø­ver det he­le: rap­pel­ler ned ad Ope­ra­hu­set i Wi­en, svin­ger sig i tove, kø­rer su­per­stærkt på mo­tor­cy­kel, er på bil­j­agt gen­nem Ca­sablan­cas snæv­re gy­der, så ap­pels­i­ner fl yver til høj­re og ven­stre, hol­der vej­ret un­der vand i lang tid og krav­ler uden­på et fl yven­de fl y.

Og tænk dem en­gang, mi­ne da­mer og her­rer, han ud­fø­rer al­le si­ne stunts selv. Er han ik­ke ba­re dyg­tig?

Jo, det er han fak­tisk. Det vrim­ler med af­dan­ke­de actionmænd i bi­o­gra­fen, men Cru­i­se er ik­ke en af dem.

Ba­lan­ce­rer på sel­viro­ni­ens rand

Eft er 19 år er han sta­dig i ab­so­lut cru­i­se- con­trol som den hem­me­li­ge ame­ri­kan­ske agent Et­han Hunt, og ’ Rogue Na­tion’, se­ri­ens fem­te fi lm, er må­ske den al­ler­bed­ste i ræk­ken.

Den blæ­ser højt og fl ot på en­hver re­a­lis­me. Den gi­der end ik­ke la­de som om, at Hunts til sta­dig­hed me­re fan­ta­sti­ske agen­tev­ner har hold i vir­ke­lig­he­den, og dens di­a­log er om­trent så ind­holds­rig som si­de­man­dens slu­bren i co­la­bæ­ge­ret. Men den ba­lan­ce­rer ele­gant sit actio­nover­bud på sel­viro­ni­ens rand.

Det er på én gang en pa­sti­che og en hyl­dest til he­le spionfi lm­gen­ren. Fyldt med dom­me­dag­stor­den, tids­indstil­le­de bom­ber, kor­rup­te re­ge­rings­folk og god gam­mel­dags man­de­hørm.

Men og­så med nye over­ra­sken­de actions­e­kven­ser, kæk­ke plot­t­vist og mas­ser af hu­mor. Og så ser den fan­ta­stisk ud, uden at alt sy­nes skabt på com­pu­ter.

Den nye ma­nuskript­for­fat­ter og in­struk­tør Chri­stop­her McQu­ar­rie har stram­met hi­sto­ri­en et nøk: CIA har en­de­lig mi­stet tå­l­mo­dig­he­den med Im­pos­sible­en­he­den, bæn­ket Hunts kol­le­ger fra sidst bag skri­ve­bor­det og ud­sendt en ar­re­stor­dre på de­res bed­ste agent - død el­ler le­ven­de.

Kat­tens leg med spio­nen

Imens er Hunt kom­met på spo­ret af for­bry­der­or­ga­ni­sa­tio­nen over dem al­le, Syn­di­ka­tet, der be­står af afh op­pe­de hem­me­li­ge agen­ter fra he­le ver­den.

De­res on­de mo­ti­ver forta­ber sig i tå­gen, men de le­des af den lu­ske­de So­lo­mon La­ne ( Se­an Har­ris), der med sin hvi­sken­de fi stelstem­me er en ma­s­ter­mind helt på højde med Hunt selv. Og det fø­rer til en un­der­hol­den­de gang kat­tens leg med spio­nen, hvor de på skift sæt­ter fæl­der for hin­an­den og for­sø­ger at for­ud­se mod­stan­de­rens næ­ste træk.

Beg­ge får hjælp af dob­bel­ta­gen­ten Ilsa Faust, der spil­ler på mindst to he­ste. Hun spil­les i øv­rigt af sven­ske Re­bec­ca Fer­gu­son, der over­be­vi­sen­de er stylet til at lig­ne en ung In­grid Berg­man, og som le­ve­rer god kvin­de­lig mod­vægt til te­stoste­ron- hør­men.

For der er in­gen tvivl om, at det her er en dren­ge­røvs­fi lm fra en­de til an­den, men det er en vaks og vok­sen en af slagsen. En per­leræk­ke af gad­gets, stunts og øre­tæ­ver, kæ­det sam­men med op­fi ndsom­hed og char­me.

An­ført af en 53- årig Cru­i­se, der stor­tri­ves som actionhelt med bar ma­ve, men som og­så har det der ufor­fal­ske­de Tom Cru­i­seg­limt i øjet. Det, der si­ger, at vi ik­ke skal ta­ge ham alt for al­vor­ligt

et la­der vi så væ­re med. ’ Mis­sion: Im­pos­sib­le’ er in­gen Bond, og må­ske er her ri­ge­ligt lir, men det er en action­se­rie i sin bed­ste al­der, med en le­geg­læ­de, der er gan­ske smit­ten­de.

Ver­dens dy­re­ste le­ge­plads, byg­get spe­ci­elt til Tom Cru­i­se

An­ført af en 53- årig Cru­i­se, der stor­tri­ves som actionhelt med bar ma­ve, men som og­så har det der ufor­fal­ske­de Tom Cru­i­se- glimt i øjet. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.