Klas­sisk thriller fra den span­ske sump

BT - - KULTUR - ’ Mars­hland’ ***** * nll@ bt. dk Ni­els Lind Lar­sen

Der er no­get old schoolt­hril­ler over span­ske

’ Mars­hland’, der em­mer af so­lid spæn­ding, skum­le ty per og et mil­jø, man kan mær­ke, så det ri­ver i næ­se­bo­re­ne. Hi­sto­ri­en ud­spil­ler sig i 1980, hvor det po­li­ti­ske kli­ma i Spa­ni­en lig­ger og ro­der mel­lem Francos op­lø­ste dik­ta­tur og et nyt spi­ren­de de­mo­kra­ti. Det sid­ste har man ik­ke me­get fi dus til i det kon­ser­va­ti­ve An­da­lu­si­en. Man er hel­ler ik­ke me­get for de for­hut­le­de strø­me­re, der duk­ker op fra Madrid for at eft er­for­ske to te­e­na­ge­sø­stres for­svin­den. Men da pi­ger­ne vi­ser sig blot at væ­re de se­ne­ste i en lang ræk­ke, stram­mer al­voren til.

’ Mars­hland’ er gen­ne­mar- bej­det ned i mind­ste de­tal­je. Den er fuld af lo­kal­kol­o­rit, so­ci­a­le spæn­din­ger og et ri­va­li­se­ren­de for­hold mel­lem de to be­tjen­te, der må­ske min­der vel me­get om før­ste sæ­son af ’ True De­tecti­ve’. Men det er svært at brok­ke sig, når plot­tet er så stramt og un­der­hold­nin­gen så kon­tant som her.

- nll

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.