Stærkt po­rtræt – stor san­ger

BT - - KULTUR - Amy Wi­ne­hou­se blev kun 27 år. Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

PO­RTRÆT ’ Amy’ DO­KU­MEN­TAR ***** * Hvis du tror, at du ved alt om san­ge­r­in­den Amy Wi­ne­hou­se, der li­ge­som kol­le­a­ger­ne Jim Mo­ris­son, Ji­mi Hen­drix og Ja­nis Jop­lin kun blev 27 år, så kan du ro­ligt tro om igen.

I do­ku­men­tar­fi lmen ’ Amy’ har in­struk­tør Asif Ka­pa­dia sam­let en so­nisk og visu­el mosaik, der på én gang vil gø­re dig trist, sært eu­forisk og me­get, me­get klogere.

Of­fi ci­elt dø­de Wi­ne­hou­se i 2011 af al­ko­hol- for­gift ning. Men det var selv­føl­ge­lig i bund og grund suc­ce­sen, der tog li­vet af den gud­dom­me­ligt ta­lent­ful­de kunst­ner, der med et snup­tag kun­ne væ­re ble­vet en ny Bil­lie Ho­li­day el­ler El­la Fitz­ge­rald.

Asif Ka­pa­dia har talt med over 100 per­so­ner, der en­ten ar­bej­de­de sam­men med og/ el­ler kend­te Amy Wi­ne­hou­se per­son­ligt.

Og især over­for fa­de­ren Mitch Wi­ne­hou­se og eks- æg­te­man­den Bla­ke Fi­el­der-Ci­vil går Ka­pa­dia hårdt på og stil­ler al­le de spørgs­mål, vi an­dre læn­ge har øn­sket svar på.

Stoff er og suc­ces

Det var eks- man­den, der in­tro­du­ce­re­de de hår­de stoff er, der var med til at slå hen­de ihjel. Fa­de­ren var usyn­lig i store de­le af dat­te­rens barn­dom. Og da Mitch så duk­ke­de op sam­men med suc­ce­sen, pres­se­de han eft er man­ges me­ning dat­te­ren lidt for hå­dt til at ar­bej­de - når hun ty­de­lig­vis ik­ke kun­ne mag­te det.

Men hel­dig­vis und­går fi lmen sam­ti­dig at teg­ne et po­rtræt af Amy som et rent og skært off er. Så­le­des il­lu­stre­rer de sid­ste kon­cer­t­op­ta­gel­ser fra Beo­grad, hvor den død­d­ruk­ne so­list ik­ke syn­ger en to­ne, en ten­dens og ev­ne til selv­de­struk­tion af nær­mest epi­ske pro­por­tio­ner.

Et fl ot og respekt­fuldt po­rtræt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.