Re­a­li­ty- tv vil gø­re

Pro­gram­mer er me­re end ufor­plig­ten­de un­der­hold­ning fy kulør­te per­son­lig­he­der. Re­a­li­ty- tv fo­ku­se­rer of­te­re og of­te­re på m

BT - - KULTUR - Bir­git­te Ra­h­bek bra@ ber­ling­s­ke. dk

RE­A­LI­TY- TV

Når au­stra­li­er­ne i af­ten sæt­ter sig til ret­te for­an fjern­sy­net, vil de kun­ne se re­a­li­ty- tv af en hidtil uset ka­li­ber. I da­gens af­snit af pro­gram­se­ri­en ’ Go Ba­ck to Whe­re You Ca­me From’ rej­ser de med­vir­ken­de til front­linj­en ved kri­gen i Sy­ri­en, hvor de plud­se­lig bli­ver be­skudt af sol­da­ter fra Is­la­misk Stat.

Der skal ef­ter­hån­den en del til, før re­a­li­ty- pro­gram­mer ska­ber over­skrif­ter i nyheds­me­di­er­ne, men trai­le­ren til ’ Go Ba­ck to Whe­re You Ca­me From’ « gik fak­tisk ver­den rundt, da den for ny­lig blev of­fent­lig­gjort. Her­hjem­me run­de­de DR2s ak­tu­a­li­tets­pro­gram ’ De­ad­li­ne’ blandt an­det sin ud­sen­del­se af med at vi­se tea­se­ren for pro­gram­met, og ad­skil­li­ge in­ter­na­tio­na­le me­di­er kon­sta­te­re­de, at re­a­li­ty- gen­ren har over­skre­det end­nu en græn­se.

» Ge­ne­relt er der klart en ten­dens til, at nye re­a­li­ty­for­ma­ter bli­ver me­re og me­re ek­stre­me på for­skel­li­ge må­der, « si­ger Jes­per Haa­hr, der er pro­gram­chef for Di­scove­ry Networks Den­mark, som blandt an­det står bag Ka­nal 4 og Ka­nal 5.

» Græn­ser­ne for, hvad der cho­ke­rer og væk­ker in­ter­es­se, bli­ver he­le ti­den ryk­ket, « si­ger Luci Burn­ley, vi­ce presi­dent i den bri­ti­ske virk­som­hed Small Wor­ld Ift, der hand­ler med tv- for­ma­ter på det in­ter­na­tio­na­le mar­ked.

Men det er ik­ke kun græn­ser­ne for, hvor langt man i man­ge for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge kan gå, som re­a­li­ty- tv bry­der igen og igen. Gen­rens greb og me­to­der si­ver og­så til an­dre af sen­de­fla­dens pro­gram­ty­per, der in­tet har at gø­re med kon­kur­re­ren­de ken­dis­ser, dat­ing i ekso­ti­ske ram­mer el­ler over­le­vel­se i den vil­de na­tur.

» I dag er det ik­ke de nye og ty­pisk me­re og me­re ek­stre­me pro­gram­for­ma­ter in­den for re­a­li­ty- gen­ren i sig selv, der er det nye og in­ter­es­san­te. Det er det af­tryk, som re­a­li­ty sæt­ter på an­dre do­ku­men­ta­ri­ske gen­rer, « si­ger pro­fes­sor i me­di­e­vi­den­skab Kir­sten Dro­t­ner fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Fo­kus på flygt­nin­ge­de­bat

Den re­ne re­a­li­ty- gen­re bli­ver of­te de­fi­ne­ret som ’ ægte men- ne­sker i kon­stru­e­re­de ram­mer’.

» Tra­di­tio­nelt set har re­a­li­ty- tv væ­ret ek­stremt for­met og koreo­gra­fe­ret, mens do­ku­men­t­ar­gen­ren er for­ank­ret i vir­ke­lig­he­den, men som se­e­re ved vi jo godt, at do­ku­men­t­ar­gen­ren i dag bå­de kan væ­re min­dre el­ler me­re for­me­de, og i nog­le til­fæl­de er det med en me­get ty­de­lig af­smit­ning fra re­a­li­ty- uni­ver­set, « si­ger Kir­sten Dro­t­ner.

Man kan dis­ku­te­re, om » Go Ba­ck to Whe­re You Ca­me From « er et ren­dyr­ket re­a­li­typro­gram. Men det er hæ­vet over en­hver tvivl, at det er en­dog me­get kraf­tigt in­spi­re­ret af re­a­li­ty- gen­ren. En dansk ud­ga­ve af for­ma­tet har tid­li­ge­re væ­ret vist på TV2, hvor pro­gram­se­ri­en fik tit­len ’ Send dem hjem’.

Tv- for­ma­tet blev ud­vik­let for at sæt­te fo­kus på flygt­nin­ge­de­bat­ten i Au­stra­li­en, som kø­rer en stram po­li­tik – blandt an­det over for bå­d­flygt­nin­ge, som kon­se­kvent bli­ver es­kor­te­ret væk fra au­stralsk ter­ri­to­ri­um, når de bli­ver på­gre­bet på ha­vet.

I ’ Go Ba­ck to Whe­re You Ca­me From’ rej­ser au­stra­li­e­re med stær­ke hold­nin­ger til asyl­po­li­tik­ken til ver­dens kon­flikt- og krigs­om­rå­der for på egen krop at op­le­ve den vir­ke­lig­hed, der dri­ver men­ne­sker på flugt. Ef­ter­føl­gen­de re­flek­te­rer de med­vir­ken­de over, hvor­dan op­le­vel­sen har på­vir­ket de­res hold­nin­ger. Del­ta­ger­ne har blandt an­det be­søgt Af­g­ha­ni­stan, So­ma­lia, Irak og nu alt­så og­så en krigszo­ne i Sy­ri­en.

Re­a­li­ty med sub­stans

’ Go Ba­ck to Whe­re You Ca­me From’ er ik­ke ale­ne om at ta­ge me­re al­vor­li­ge el­ler vir­ke­lig­hedsnæ­re em­ner op. På DR3 eks­pe­ri­men­te­rer man he­le ti­den med re­a­li­ty- in­spi­re­ret tv med me­ning. Tid­li­ge­re på året send­te pu­blic ser­vi­ce­ka­na­len blandt an­det pro­gram­se­ri­en ’ Klædt af’, hvor fi­re del­ta­ge­re blev strip­pet for al­le de­res ejen­de­le – in­klu­siv tøj – og i lø­bet af de føl­gen­de 30 da­ge fik de kun en en­kelt ting tilbage om da­gen.

Det hø­je­re for­mål med tv­pro­gram­mer­ne var at sæt­te fo­kus på vo­res over­flod­s­sam­fund, og en af del­ta­ger­ne, Kat­he­ri­na An­drea Gru­be Hop­pe, ud­tal­te ef­ter­føl­gen­de til Me­troxpress:

» Det har væ­ret befriende! Al­le bur­de på et tids­punkt kig­ge på sig selv ude­fra og fin­de ud af, hvem man er uden sin te­le­fon og al­le si­ne ting. Man­ge tror, de sty­rer de­res ting, men det er fuld­stæn­dig omvendt. «

Ny ten­dens

I in­ter­na­tio­nal sam­men­hæng bli­ver der i me­re el­ler min­dre kulør­te re­a­li­tyin­spi­re­re­de for­ma­ter og­så sat fo­kus på em­ner som hjem­løs­hed, kro­nisk syg­dom, skils­mis­ser og sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske pri­o­ri­te­rin­ger.

» Der er be­stemt ta­le om en ten­dens. Et in­ter­es­sant for­mat, som har en me­get unik til­gang til et al­vor­ligt em­ne, er ’ Mid­dag med fjen­den’, der og­så kom­mer i en ame­ri­kansk ud­ga­ve, og som i en po­si­tiv ånd be­rø­rer van­ske­li­ge em­ner, « si­ger Luci Burn­ley om et norsk ud­vik­let for­mat, hvor en krigskor­re­spon­dent og en stjer­ne­kok rej­ser til krigs- og kon­flik­tzo­ner, hvor de får fjen­der til at mø­des over en læk­ker mid­dag.

Kom­met for at bli­ve

På DR3 ser ka­nal­chef Ire­ne Strøy­er et stort po­ten­ti­a­le i re­a­li­ty- gen­ren.

» Det er en gen­re, der er kom­met for at bli­ve, og vi kom­mer til at se den i al­le mu­li­ge al­ter­na­ti­ve for­mer. Gre­be­ne fra re­a­li­ty kan no­get i for­hold til at gø­re vig­ti­ge em­ner un­der­hol­den­de og ved­kom­men­de, hvis man mi­k­ser dem med no­get an­det, som vi­den­skabs­stof el­ler agen­datv. I ef­ter­å­ret kom­mer vi på DR3 blandt an­det til at sæt­te fo­kus på em­ner som selv­mord og kæ­re­stesorg, og i den for­bin­del­se bru­ger vi greb fra re­a­li­ty- ver­de­nen, « for­tæl­ler Ire­ne Strøy­er.

Hun op­de­ler re­a­li­ty- fel­tet i tre gre­ne: Kon­kur­ren­cen, tv­eks­pe­ri­men­tet og det ka­rak­ter­bår­ne.

» Vi ar­bej­der med al­le tre gre­ne, men sær­ligt tv- eks­pe­ri­men­tet ar­bej­der vi me­get må­l­ret­tet med. Det er tv- eks­pe­ri­men­tet, der har re­sul­te­ret i pro­gram­mer som ’ Gift ved før­ste blik’ el­ler ’ Klædt af’. Men det ka­rak­ter­bår­ne fyl­der og­så me­get hos os. Det er et in­ter­es­sant greb til al­vor­li­ge em­ner, frem­for at man ta­ler dem ihjel, « si­ger Ire­ne Strøy­er.

TORS­DAG 30. JULI 2015

Et hold au­stral­ske del­ta­ge­re i et re­a­li­ty- pro­gram var en tur i Sy­ri­en for på egen krop at få te­stet, hvad folk i en krigszo­ne flyg­ter fra. Af­snit­tet vi­ses på au­stralsk tv i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.