E os klogere

Ldt med cho­k­ef­fek­ter, græn­se­løs ad­færd og me­re al­vor­li­ge em­ner

BT - - KULTUR - Fo­to: Iris

TORS­DAG 30. JULI 2015 DR3 var med til at ska­be en in­ter­na­tio­nal trend, da de skab­te tv- for­ma­tet ’ Gift ved før­ste blik’, hvor et hold af eks­per­ter dan­ner par af sing­ler, som bli­ver gift un­der de­res før­ste mø­de. For­ma­tet er ble­vet solgt til fle­re lan­de og er på dansk grund flyt­tet fra DR3 til ho­ved­ka­na­len DR1. I kølvan­det på ud­sen­del­sen er der op­stå­et en hel ræk­ke af pro­gram­mer, der fo­ku­se­rer på fa­mi­li­er, æg­te­ska­ber og skils­mis­ser. » Det er en ty­pisk ud­vik­ling. Go­de ide­er bli­ver hur­tigt ko­pi­e­ret. Når man for ek­sem­pel be­sø­ger tv- festi­va­len i Can­nes, er det helt ty­de­ligt. Det kan kni­be med ori­gi­na­li­te­ten, « si­ger Di­scove­ry Networks Den­marks pro­gram­chef, Jes­per Haa­hr. På dansk tv har vi blandt an­det set ’ Sex, Lai og Mie’, hvor Lai Yde og Mie Molt­ke age­rer se­xco­a­ches for en ræk­ke par, der har mi­stet ly­sten, mens et kon­kur­ren­ce­be­to­net re­a­li­ty- pro­gram som ’ Ex’er­nes kamp’ har bragt fra­skil­te sam­men i håb om at vin­de en mil­li­on kro­ner til de­res fæl­les børn. I ud­lan­det tæl­ler ten­den­sen blandt an­det ’ Di­vor­ce Di­va’, hvor par bli­ver co­a­chet igen­nem de­res skils­mis­se for åben skærm. Der var en­gang, hvor re­a­li­tytv var ek­stremt is­ce­ne­sat. Det er det sta­dig, men der er og­så en an­den ten­dens, som går i ret­ning af tv- un­der­hold­ning, der er knap så pro­du­ce­ret og koreo­gra­fe­ret ned i mind­ste de­tal­je. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der bli­ver det i tv- bran­chen an­set for vig­tigt, at se­er­ne kan mær­ke del­ta­ger­ne el­ler de med­vir­ken­de og har en op­le­vel­se af, at det er ægte men­ne­sker, som de mø­der på skær­men og ik­ke nog­le, der blot spil­ler en rolle uden at gi­ve no­get af sig selv. En per­son, der har spil­let en di­stan­ce­ret birol­le i re­a­li­tys­howet ’ Ke­epi­ng Up with the Kar­das­hi­ans’, er Bru­ce Jen­ner, der si­den har gen­nem­gå­et en køns­skif­te­o­pe­ra­tion og nu ta­ger se­er­ne med igen­nem pro­ces­sen og ind i sit nye liv som kvin­de i se­ri­en ’ I Am Cait’. Der har net­op væ­ret pre­mi­e­re på pro­gram­se­ri­en i USA, og an­mel­de­re og tv- folk vur­de­rer, at det bli­ver stort at mø­de den Jen­ner, som gem­te sig og nu er sprun­get helt ud. Jo min­dre på­klædt, des bed­re. Det sy­nes at væ­re man­tra­et i en ræk­ke re­a­li­typro­gram­mer, hvor del­ta­ger­ne smi­der tø­jet. TV3 har blandt an­det vist nø­gen­dat­ing­pro­gram­met ’ Adam og Eva’ tid­li­ge­re på året, mens DR3 i se­ri­en ’ Klædt af’ strip­per del­ta­ger­ne for alt, så de kan fi­lo­so­fe­re over, hvad ma­te­ri­el­le go­der be­ty­der for dem. I Di­scove­ry Chan­nels ’ Na­ked and Af­raid’ bli­ver to del­ta­ge­re smidt nøg­ne af i jung­len, hvor de sam­men skal for­sø­ge at kæm­pe sig igen­nem de næ­ste 21 da­ge, mens del­ta- ger­ne i ’ The Nak’d Truth’ skal prø­ve kræf­ter med li­vet som na­turi­ster i en må­ned. » Den slags ten­den­ser hand­ler pri­mært om at fin­de for­ma­ter, der kan ska­be op­mærk­som­hed uden at ha­ve et stort mar­ke­tings- bud­get i ryg­gen. Det skal in­de­hol­de no­get, som får folk til at tæn­ke: Hold da op, det må jeg se! Men som re­gel for­svin­der in­teres­sen hur­tigt, og så be­gyn­der man at le­de ef­ter den næ­ste idé, der kan rå­be folk op, « si­ger Jes­per Haa­hr fra Di­scove­ry Networks Den­mark.

Man kan dår­ligt kom­me tæt­te­re på en ak­tu­el krig end del­ta­ge­re i ’ Go Ba­ck to Whe­re You Ca­me From’, der rej­ser til Sy­ri­en og bli­ver be­skudt af Is­la­misk Stat. Det er ge­ne­relt en me­ga­trend, at re­a­li­ty- pro­gram­mer kom­mer tæt­te­re og tæt­te­re på, hvad en­ten det dre­jer som et be­stemt em­ne, pri­vat­li­vet el­ler lys­sky mil­jø­er. Der fin­des blandt an­det for­ma­ter som ’ The Den­tist’ og ’ Do­ctors Be­hind Clo­sed Do­ors’, hvor ka­me­ra­et bog­sta­ve­ligt talt vi­ser pa­tien­ter­nes in­dre. I det ame­ri­kan­ske ’ The Ma­fia With Tre­vor McDo­nald’ er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.