Laud­rup den før­ste

Finn Laud­rup, der selv im­po­ne­re­de på grønsvæ­ren, fyl­der 70

BT - - NAVNE - Emil Broo Holm em­ho@ sporten. dk

Lig­he­der­ne er slå­en­de, men selv om eft er­nav­net Laud­rup i de fl estes ører klin­ger langt væk af brød­re­ne Mi­cha­el og Bri­an, der i 1980er­ne og 90er­ne tryl­le­bandt fod­bold­ver­de­nen med de­res ge­ni­stre­ger på grønsvæ­ren, så var far Finn Laud­rup, der i mor­gen fyl­der 70 år, li­ge­le­des kendt for sit emi­nen­te over­blik, la­ve ty ng­de­punkt og si­ne ele­gan­te fi nter, der på et split­se­kund kun­ne gø­re selv de mest gar­ve­de for­svars­spil­le­re rundt­os­se­de.

Al­le­re­de i 60er­ne blev eu­ro­pæ­i­ske fod­bol­den­tu­si­a­ster gjort op­mærk­som på eft er­nav­net Laud­rup.

Kar­ri­e­ren be­gynd­te i den lo­ka­le klub Van­lø­se IF, hvor Finn Laud­rup som ni- årig for før­ste gang vi­ste prø­ver på sin kun­nen.

Eft er fl ere år med ung­doms­fod­bold ryk­ke­de Laud­rup op på se­ni­o­r­hol­det i 1962. I eft er­å­ret 1964 ryk­ke­de han og Van­lø­se dog ned i 3. di­vi­sion.

Det ske­te på trods af en fl yven­de Finn Laud­rup, der fra sin fa­vo­rit­po­si­tion som høj­re in­nerwing fl ere gan­ge hav­de vist stor­spil for kø­ben­hav­n­er­klub­ben.

Det blev da og­så be­mær­ket, og i 1965 fi k han sin de­but på det dan­ske ung­domslands­hold – gan­ske uhørt for en spil­ler, som spil­le­de i den tred­je­bed­ste ræk­ke.

I de eft er­føl­gen­de år fort­sat­te Laud­rup med at im­po­ne­re for Van­lø­se IF, og to år eft er de­bu­ten på ung­domslands­hol­det kom den før­ste ud­ta­gel­se til A- lands­hol­det.

Ryk­ke­de til Østrig

Eft er fem år rak­te ta­len­tet til me­re end ama­tør­bold i Dan­mark. Der­for ryk­ke­de 23- åri­ge Laud­rup til Østrig for at spil­le for den østrig­ske stor­klub Wi­e­ner Sport Club. Den 16. au­gust 1968 spil­le­de han sin før­ste kamp som pro­fes­sio­nel, men ti­den i Østrig var ik­ke en dans på ro­ser for Laud­rup, der al­le­re­de vend­te hjem til Dan­mark i 1970 i en al­der af blot 25 år.

Det blev dog ik­ke barn­dom­s­klub­ben Van­lø­se IF, der fi k glæ­de af Laud­rups ev­ner. Det gjor­de i ste­det na­bo­klub­ben Brøns­høj, der slog si­ne fol­der i den bed­ste dan­ske liga.

Det blev til to sæ­so­ner for ’ hvep­se­ne’, in­den Laud­rup ryk­ke­de vi­de­re i 1972, da

Brøns­høj røg ud af 1. di­vi­sion.

Spil­len­de træ­ner

Man­ge gjor­de store øj­ne, da den 28- åri­ge Laud­rup i 1973 skift ede til den un­ge ve­s­tegns­klub Brøndby, der blot var pla­ce­ret i Dan­marks­se­ri­en. Her age­re­de Laud­rup spil­len­de træ­ner – og det med en så­dan suc­ces, at klub­ben sik­re­de sig op­ryk­ning til 3. di­vi­sion - 12 po­int for­an num­mer to.

Eft er to år med suc­ces i Brøndby, skift ede Laud­rup til KB, der spil­le­de i den bed­ste dan­ske liga. Han blev hur­tigt nøg­le­spil­ler for hol­det, der be­fandt sig i den øver­ste del af ta­bel­len. Finn Laud­rup spil­le­de fem sæ­so­ner i den tra­di­tions­ri­ge kø­ben­hav­n­er­klub, in­den Brønd­bys da­væ­ren­de for­mand, Per Bjer­re­gaard, over­tal­te Laud­rup til at ven­de tilbage til ves­tegns­klub­ben. Her var 35- åri­ge Laud­rup stærkt med­vir­ken­de til, at klub­ben i 1981 sik­re­de sig op­ryk­ning til den bed­ste dan­ske liga.

Finn Laud­rup stop­pe­de ef­ter­føl­gen­de kar­ri­e­ren i en al­der af 36 år og over­lod Brønd­bys tek­ni­ker- tro­ne til søn­nen, 17- åri­ge Mi­cha­el Laud­rup, der kort for­in­den var gå­et i far­mands fod­spor og hav­de skif­tet KB ud med Brøndby. Re­sten er, som de si­ger, hi­sto­rie.

Fo­to: Wil­ly Hen­rik­sen

Bil­le­det er fra 1967 og vi­ser Finn Laud­rup i sel­skab med søn­nen Mi­cha­el, der skul­le gå hen at bli­ve Dan­marks stør­ste fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.