3x

BT - - TV -

Med­vir­ken­de: SE­VEN På syv da­ge må den desil­lu­sio­ne­re­de kom­mis­sær So­mer­set og hans un­ge afl øser Mills op­spo­re en se­ri­e­mor­der, men i takt med at de kort­læg­ger for­bry­del­ser­ne, teg­ner der sig et bil­le­de af en mor­der, der dræ­ber med uhy­ge­lig præ­ci­sion. JADE Vi­ce­statsad­vo­ka­ten Co­rel­li eft er­for­sker et brutalt øk­se­mord. Eft er­hån­den som sa­gen skri­der frem, bli­ver han nødt til at skju­le be­vi­ser.

Kl. 20.50

Kl. 22.00

si­tu­a­tio­nen, og han er helt med på den, end­da så me­get at han ind­vil­li­ger i at dril­le de øv­ri­ge mødre ved at gi­ve Sa­rah et kram. Og så får de den idé at ud­veks­le et kys. Det får de øv­ri­ge fru­er til at gå i pa­nik, men vær­re er det, at bå­de Sa­rah og ” hr. Læk­ker”, der hed­der Brad, får væk­ket et gam­melt in­stinkt i sig, even­ty ret, ly­sten til at op­le­ve no­get nyt, at fø­le in­ten­si­tet igen. ( DR K) Ka­te Win­s­let kan op­le­ves som den hjem­me­gå­en­de hu­stru Sa­rah, der ke­der sig i for­sta­dens fast­lå­ste liv og bli­ver dra­get af l ysten til at leve li­vet. Fo­to: DR

Brad Pitt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.