For­stads­skæb­ner

BT - - TV -

RO­MAN­TISK DRA­MA

Brad, der er gift med den smuk­ke og am­bi­tiø­se Kat­hy, har dum­pet sin ek­sa­men to gan­ge og går nu hjem­me og pas­ser de­res lil­le søn. Sa­rah, der er gift med den me­get vel­ha­ven­de Ri­chard, får ti­den til at gå med at mø­des med kvar­te­rets øv­ri­ge hus­mødre på le­ge­plad­sen. Sa­rah fal­der dog helt igen­nem sam­men­lig­net med de an­dre per­fek­te mødre, der mi­nu­tiøs t til­ret­te­læg­ger hvert et mi­nut i de­res børns liv. De bru­ger da­gen på at små­slud­re om ble­er og bør­ne­op­dra­gel­se - og så iøvrigt fan­ta­se­re om en vis ” hr. Læk­ker”, en ung far, der en gang imel­lem duk­ker op med sin dreng. In­gen af da­mer­ne har end­nu t aget sig sam­men til rent fak­tisk at ta­le med ” hr. Læk­ker”. Men en dag vover Sa­rah sig til at væd­de med de an­dre, at hun kan få hans te­le­fon­num­mer. Det er nu ik­ke så svært. Eft er at ha­ve små­slud­ret lidt med den un­ge far, for­kla­rer hun

Kl. 22.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.