FC Kold­blo­dig i Eu­ro­pa

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - jepp@ sporten. dk ÉN CHAN­CE - ÉT MÅL Jep­pe Pe­der­sen

FC København tab­te bå­de skud­sta­ti­stik­ken og kam­pen om de stør­ste chan­cer til tjek­ki­ske FK Jablo­nec, men hol­det trak på er­fa­rin­gen og kun­ne ky­nisk sik­re sig en uhy­re vig­tig og smal 1- 0- sejr i Tjek­ki­et.

Tirs­dag skul­le Dan­marks nye mester­hold, FC Midtjylland, stå sin før­ste store eu­ro­pæ­i­ske test mod cypri­o­ti­ske APOEL, og her var dan­sker­ne i fø­rer­sæ­det chan­ce­mæs­sigt, men to store fejl be­tød to skud på mål, der beg­ge gik ind bag ke­e­per Jo­nas Da­hlin.

En skæ­ren­de kon­trast mel­lem - i eu­ro­pæ­isk for­stand - ’ de nye’ midtjyder, der ned­lag­de alt og al­le i Su­per­liga­en i sid­ste sæ­son med fl ot, chan­ce­be­to­net spil, og ’ de gam­le’ i FCK, der i kam­pen i går med stærk di­sci­plin vir­ke­de me­re vant til det ek­stra pres, der fo­re­kom­mer mod hold uden for Dan­marks græn­ser.

Di­sci­plin er nøg­len

Stå­le Sol­bak­ken lag­de da og­så eft er kam­pen vægt på hol­dets di­sci­plin som nøg­len til ude­ba­ne­sej­ren i en svær kamp.

» Det var et fl ot re­sul­tat i en svær ude­kamp. Jablo­nec tab­te kun én hjem­me­kamp i liga­en i sid­ste sæ­son, og de fi k næ­sten li­ge så man­ge po­int som Vik­to­ria Plzen og Spar­ta Prag. Di­sci­pli­nen var god, og ar­bejds­ind­sat­sen var god, « sag­de Stå­le Sol­bak­ken eft er kam­pen til TV3+.

FCK tab­te i sid­ste sæ­son gul­det til FC Midtjylland, og for før­ste gang si­den 1999 blev det til to Su­per­liga- sæ­so­ner i streg uden en FCK- hånd på Su­per­liga- tro­fæ­et. Sam­ti­dig fi k FC København store smæk i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League.

Der­for har klub­ben hand­let stort ind i trans­fer­vin­du­et, hvor spil­le­re som Kas­per Kusk, Pe­ter An­ker­sen, Wil­li­am Kvist, Benja­min Ver­bic og Fe­de­ri­co San­tan­der er hen­tet ind. Store, lønt­un­ge dren­ge, der bå­de skal sik­re dansk guld og eu­ro­pæ­isk suc­ces. Mens den ny­til­kom­ne an­gri­ber, pa­ragu­ay­an­ske Fe­de­ri­co San­tan­der, der først an­kom til Dan­mark for en uge si­den, ik­ke spil­le­de pran­gen­de og vir­ke­de tung, var der et an­der­le­des dræ­be­rin­stinkt over slo­ven­ske Benja­min Ver­bic.

Et fan­ta­stisk mål

Den ny­til­kom­ne kant­spil­ler score­de kam­pens ene­ste mål på et fl ot langskud, hvil­ket var Ver­bi­cs an­det mål i FCKtrøj­en si­den sin an­komst.

» Det var et fan­ta­stisk mål, men han mang­le­de no­get de­fen­sivt. Han spil­le­de som mi­ne børn i ha­ven. Drib­le­de me­get rundt om fel­tet, « sag­de Stå­le Sol­bak­ken, der i det he­le ta­get ik­ke var helt til­freds med spil­let i kam­pen, hvor FCK stort set ik­ke skab­te an­dre må­l­chan­cer end den, Ver­bic ud­nyt­te­de.

FCK, der i lange pe­ri­o­der i før­ste halv­leg var pres­set tilbage på ba­nen, skal i den grad og­så tak­ke hol­dets ru­ti­ne­ret lands­holds­må­l­mand, Step­han Andersen, der gang på gang holdt ho­ve­d­et koldt og af­vær­ge­de tjek­ker­nes far­li­ge for­søg.

» I før­ste halv­leg vir­ke­de de me­re over­skud­s­ag­ti­ge end os. De spil­le­de i et højt tem­po, og vi var pres­se­de, når an­den­bøl­gen kom imod os. Jablo­nec er et godt hold, « un­der­stre­ge­de den nor­ske FCKtræ­ner over for TV3+.

Der­for ad­va­re­de Stå­le Sol­bak­ken og­så om, at in­tet er over­stå­et end­nu.

» Det er et godt ud­gangs­punkt, men sco­rer de ba­re ét mål i Par­ken, er vi jo li­ge vidt. Til den tid skal vi ger­ne do­mi­ne­re me­re og ha­ve fl ere spil­le­re op i hø­je­re om­drej­nin­ger, « sag­de han.

FC København spil­ler re­tur­kamp i Par­ken på tors­dag, 6. au­gust, kl. 19.45.

Benja­min Ver­bic blev hel­ten for FC København, da han med et langskud send­te

bol­den i net­ma­sker­ne mod FK Jablo­nec i Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka­tio­nen. Her er han i ak­tion mod Es­b­jerg i Su­per­liga­en. Fo­to: Frank Ci­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.