VI ER IK­KE UAM­BI­TIØ­SE

Bag­lan­det i FCM me­ner ik­ke, at de er uam­bi­tiø­se i de­res eu­ro­pæ­i­ske ud­mel­din­ger, men kal­der kri­tik­ken af præ­sta­tio­nen fair

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CHAMPIONS LEAGUE Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk joko@ sporten. dk

Jo­hn­ny Woi­j­cech Kok­borg Besty rel­ses­for­mand, ch­eft ræ­ner og sport­s­di­rek­tør hos FC Midtjylland sva­rer nu igen på be­skyld­nin­ger­ne om at væ­re for eu­ro­pæ­isk uam­bi­tiø­se på he­den.

FC Midtjyl­lands træ­ner, Jess Thorup, og sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, blev eft er tirs­da­gens ær­ger­li­ge Champions League- ne­der­lag på hjem­me­ba­ne til APOEL, be­skyldt for at væ­re uam­bi­tiø­se i de­res ud­ta­lel­ser.

Jess Thorup snak­ke­de eft er kam­pen om ’ læ­re­pen­ge’ i TV3 Sports stu­die, mens sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in men­te, at klub­ben sta­dig var ny­be­gyn­der i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng.

Vi har store for­vent­nin­ger

FC Midtjyl­lands ch­eft ræ­ner me­ner ik­ke, at klub­ben er uam­bi­tiøs, og vil væ­re den før­ste til at be­kla­ge det ær­ger­li­ge re­sul­ta­tet.

» Jeg kan kun si­ge, at vi har store for­vent­nin­ger til os selv, og det skal vi ha­ve. Vi vil væ­re med i top­pen af dansk fod­bold og spil­le Champions League. Så vi skal ik­ke væ­re til­fred­se med ba­re at væ­re med i Eu­ro­pa. Vi skal vin­de og skaff e po­int til dansk fod­bold. Vi er med for at vin­de, og der­for skal jeg væ­re den før­ste til at si­ge, at vi er enormt skuff et over re­sul­ta­tet i går ( tirs­dag, red.), « si­ger Jess Thorup.

FC Midtjylland kan eft er kam­pen no­te­re sig, at klub­ben hav­de fem skud på mål mod APOELS to, der beg­ge blev om­sat til mål. En uhy­re skarp ky­nis­me, der der­med kun­ne sen­de cypri­o­ter­ne hjem til Cy­pern med en 2- 1- sejr og vig­ti­ge ude­ba­ne­mål.

» Vi bli­ver straff et sinds­sygt hårdt på det her ni­veau. Det skal vi læ­re af. Det går ik­ke. Vi kan ik­ke for­ven­te at få fl ere chan­cer, end dem vi får. Dem skal vi sco­re på, så vi ik­ke skal ven­te til det 87. mi­nut med at læg­ge et sid­ste pres. Der fejl­er vi, « si­ger Jess Thorup.

FC Midtjylland stil­le­de tirs­dag med en bag­kæ­de be­stå­en­de af Jes­per Lauridsen, Erik Svi­at­chen­ko, Kian Hansen og An­dre Rømer. Un­ge spil­le­re med en gen­nem­sni­tal­der på 23,75 år. Net­op er­fa­rin­gen på hol­det pe­ger Jess Thorup på, som en af an­ker­ne i ne­der­la­get.

» Vi har store for­vent­nin­ger til os selv, og det kræ­ver er­fa­ring på hol­det – som for ek­sem­pel lands­hold­ser­fa­ring. Vi har en­kel­te spil­le­re, der har væ­ret ude, så jeg hav­de en tro på, at vi kun­ne brin­ge det vi­de­re på ba­nen. Men der var vi ik­ke go­de nok. Der må vi væ­re ær­li­ge, « si­ger han.

Fair med kri­tik

Sport­s­di­rek­tør hos FC Midtjylland, Claus Ste­in­le­in, kal­der det fair, når me­di­er­ne gi­ver klub­ben hug for præ­sta­tio­nen mod APOEL.

» Vi har selv byg­get for­vent­nin­ger­ne op, og de for­vent­nin­ger skal fod­bold­dan­mark ha­ve til FC Midtjylland. Vi har meldt ud, at vi skal i et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil tre gan­ge in­den 2020. Der­for er det i or­den, at vi får hug for vo­res præ­sta­tion, « si­ger Claus Ste­in­le­in, der mest af alt er træt af må­den, hol­det tab­te en kamp, der skul­le ha­ve væ­ret for­løs­nin­gen for det nye FC Midtjylland.

» Det er vi me­get skuff et over. Vi hav­de for­ven­tet me­re og set frem til det. Til­sku­er­ne, spil­ler­ne og træ­ne­re gjor­de, hvad de kun­ne. Det he­le var lagt pa­rat, men vi per­for­me­de ik­ke. Der er in­gen und­skyld­ning for det re­sul­tat i går. «

Be­sty­rel­ses­for­mand i klub­ben, Ras­mus An­ker­sen, vil­le ik­ke sva­re per te­le­fon, men i en mail til BT skri­ver han føl­gen­de til, hvor­vidt FC Midtjyl­lands eu­ro­pæ­i­ske ud­ta­lel­ser er uam­bi­tiø­se:

» Jess ( Thorup, red.) og Claus ( Ste­in­le­in, red.) prø­ve­de at nu­an­ce­re kamp­bil­le­det lidt i for­hold til re­sul­ta­tet, men det be­ty­der jo ik­ke, at vi er uam­bi­tiø­se. Tvær­ti­mod har vi helt klart og ty­de­ligt meldt ud, at vi skal del­ta­ge i eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil hvert an­det år. Det er da alt an­det end uam­bi­tiøst, « skri­ver han.

TORS­DAG 30. JULI 2015

Jess Thorups trop­per skuf­fe­de fælt mod cypri­o­ti­ske APOEL, men in­gen er så skuf­fe­de som dem selv, sam­stem­mer bå­de træ­ner, sport­s­di­rek­tør og for­mand.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.