Så dår­li­ge er FCM i Eu­ro­pa

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY­BE­GYN­DE­RE? Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Dan­ske hold har det oft e svært i Eu­ro­pa. Den ta­le­må­de le­ve­de FC Midtjylland til ful­de op til, da de tirs­dag tab­te 1- 2 til cypri­o­ti­ske APOEL. Eft er kam­pen for­søg­te midtjy­der­nes sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, at nedt­o­ne ne­der­la­get.

» Vi er sta­dig ny­be­gyn­de­re eu­ro­pæ­isk, « lød det blandt an­det fra Ste­in­le­in. De ud­ta­lel­ser står i skæ­ren­de kon­trast til re­to­rik­ken, der det se­ne­ste år el­lers er ble­vet brugt på den jy­ske he­de. Her er arm­be­væ­gel­ser­ne ble­vet stør­re og stør­re i takt med, at Mat­t­hew Ben­ham har lagt fl ere og fl ere pen­ge i klub­ben.

Men er Claus Ste­in­le­ins ud- ta­lel­se om, at FC Midtjylland er eu­ro­pæ­i­ske ny­be­gyn­de­re så og­så kor­rekt? BT har set på al­le midtjy­der­nes kam­pe i Eu­ro­pa gen­nem åre­ne - og det er fak­tisk ble­vet til en del. I kam­pe­ne teg­ner der sig et klart bil­le­de. FC Midtjylland har al­tid haft pro­ble­mer med at præ­ste­re i Eu­ro­pa, når de ba­re får en kva­li­fi - ce­ret mod­stan­der.

Ni år i Eu­ro­pa

At FC Midtjylland skul­le væ­re ny­be­gyn­de­re, er no­get af en til­s­ni­gel­se fra Claus Ste­in­le­in. Hol­det spil­le­de sin før­ste eu­ro­pæ­i­ske kamp i 2002 – og si­den er det ble­vet til 35 eu­ro­pæ­i­ske kam­pe.

Re­sul­ta­ter­ne i de 35 kam­pe har dog ik­ke væ­ret over­be­vi­sen­de. I alt er det ble­vet til 15 sej­re, 4 uaf­gjor­te og 16 ne­der­lag. Men selv­om FC Midtjylland alt­så næ­sten har vun­det li­ge så man­ge eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, som de har tabt, skal man ta­ge med i lig­nin­gen, at langt stør­ste­delen af kam­pe­ne er i kva­li­fi ka­tio­nen til eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger. Mod­stan­der­ne har der­for oft e væ­ret af svin­gen­de kva­li­tet.

Tilbage står, at FCM til da­to al­drig har slå­et et hold ud, der var bed­re se­e­det end dem selv. Ser man på det rent sta­ti­stisk, kan det i sig selv væ­re en præ­sta­tion. De se­ne­ste fem år har Her­ning- klub­ben så­le­des ind­sam­let 7,960 po­int i Eu­ro­pa. Det gi­ver en plads som num­mer 200 på den eu­ro­pæ­i­ske rang­li­ste – en en­kelt plads for­an det un­gar­ske Vi­deo­ton Fe­hérvár – men dog sta­dig 19 plad­ser eft er ru­mæn­ske Astra Gi­ur­giu. Så det er alt­så ik­ke just skræm­men­de mod­stan­de­re, FC Midtjylland har vun­det over gen­nem åre­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.