Holm­strøm for­står ik­ke de­fen­si­ve FCM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AR­GU­MEN­TA­TION Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

FC Midtjylland har læn­ge meldt am­bi­tiøst og stor­stil­let ud, at man blan­det an­det skal i et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil hvert an­det år.

Der­for un­dre­de det man­ge, at ch­eftræ­ner Jess Thorup eft er tirs­da­gens ær­ger­li­ge ne­der­lag til cypri­o­ti­ske APOEL Ni­co­sia til TV3 Sport snak­ke­de om ’ læ­re­pen­ge’, mens sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in men­te, at klub­ben sta­dig var ny­be­gyn­der i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng til trods for, at FC Midtjylland har 35 kam­pe på det eu­ro­pæ­i­ske cv.

En af dem, der har lagt mær­ke til net­op det, er Ni­els- Chri­sti­an Holm­strøm, be­sty­rel­ses­med­lem hos ri­va­ler­ne FC København.

Holm­strøm har rig er­fa­ring med at prø­ve at kom­me i Champions League- grup­pe­spil­let med FC Kø­ben- havn i form af sin tid­li­ge­re funk­tion som sport­s­di­rek­tør i klub­ben. Og han for­står ik­ke Midtjyl­lands ud­ta­lel­ser eft er kva­li­fi ka­tions­kam­pen.

» Jeg kan si­ge i ge­ne­rel­le ven­din­ger, at al­le dan­ske hold, der skal spil­le eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, skal indstil­le sig på en an­den bold­ga­de end den hjem­li­ge an­de­dam. Det skal man væ­re for­be­redt på. Og jeg un­dre­de mig da og­så over at se en ræk­ke ud­ta­lel­ser om, at det var en nyt­tig læ­re­pro­ces. Mig be­kendt har de da del­ta­get i en hel del eu­ro­pæ­i­ske kam­pe. De har godt nok ik­ke kla­ret sig sær­lig godt, men man skal jo pas­se på, hvad man si­ger om dem, for de bli­ver lidt nær­ta­gen­de, hvis man si­ger no­get om dem. De har travlt med at ta­le om dem selv man­ge gan­ge. Jeg for­står ik­ke rig­tig, hvad de me­ner med læ­re­pro­ces. Hvis det er før­ste gang, man kom­mer ud og spil­ler eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, kan det væ­re, man ik­ke ved, hvad det hand­ler om, men det bur­de de vel vi­de, « si­ger Holm­strøm om FC Midtjylland.

Et års for­be­re­del­se

Han på­pe­ger, at man må slå til, når det gæl­der i Eu­ro­pa, og det var iøj­ne­fal­den­de, at FC Midtjylland ik­ke var me­re klar til op­ga­ven.

» Det er jo en cup­tur­ne­ring, så man skal væ­re pa­rat til at spil­le kam­pe­ne. Det er ik­ke så­dan, at man kan bru­ge en må­ned el­ler to til at spil­le sig ind i tur­ne­rin­gen. Jeg har jo ba­re set uden at ha­ve fulgt så me­get med, at de ud­ta­ler, at de ik­ke var klar. Det kan man da kun un­dre sig over, når de har brugt et helt år på at bli­ve dan­ske me­stre, og så er de ik­ke klar, når de skal skaff e et re­sul­tat. Det må de selv stå på mål for, « si­ger Holm­strøm og til­fø­jer.

» Man må da hå­be, de er klar i næ­ste uge. «

FCKs be­sty­rel­ses­med­lem Ni­els- Chri­sti­an Holm­strøm for­står ik­ke, hvor­for FCM ik­ke var bed­re for­be­red­te til kam­pen mod APOEL. Fo­to: Son­ny Munk Carlsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.