Brøndby skal tan­ke selv­til­lid

Dår­lig sæ­son­start i Su­per­liga­en skal ven­des i Eu­ro­pa League

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DANSK RE­VAN­CHE Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk Fo­to: Nils Meilvang

Brøndby IF skal i aft en for­sø­ge at ta­ge re­van­che mod cypri­o­tisk fod­bold, eft er at FC Midtjylland i for­gårs blev be­sej­ret af APOEL Ni­co­sia fra Cy­pern.

På pa­pi­ret får de blågu­le dog en let­te­re mod­stan­der. Omo­nia, som sid­ste sæ­son blev num­mer fi re i den cypri­o­ti­ske liga, gæ­ster Brøndby i tred­je run­de af Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen.

Med FC Midtjyl­lands ne­der­lag for­sik­rer Brønd­bys første­må­l­mand, Lukas Hra­decky, at hol­det ik­ke vil un­der­vur­de­re den cypri­o­ti­ske mod­stan­der.

» Det er en me­get stærk mod­stan­der, så kam­pen bli­ver på et godt ni- veau. Med en god præ­sta­tion gi­ver det os mu­lig­hed for at ven­de vo­res dår­li­ge sæ­son­start, « si­ger Lukas Hra­decky. pæ­i­ske kam­pe er en slags bonus til at kom­me tilbage på spo­ret i Su­per­liga­en. Jeg er sik­ker på, det nok skal gå os godt, for­di vi er et hold i frem­gang, og det skal vi ger­ne be­vi­se i aft en, « si­ger han.

Det er dog ik­ke selv­til­lid, som Lukas Hra­decky mang­ler i øje­blik­ket. Brønd­bys må­l­mand bli­ver kon­stant min­det om den smi­gren­de in­ter­es­se fra Ein­tra­cht Frank­furt. Den ty­ske klub er dog ik­ke vil­lig til at be­ta­le de to mio. eu­ro ( ca. 15 mio. kr.), som Brøndby - iføl­ge BTs op­lys­nin­ger - for­lan­ger. Men for­hand­lin­ger­ne mel­lem de to par­ter er dog ik­ke gå­et i stå.

Sta­dig det op­ti­ma­le

» Frank­furt er selv­føl­ge­lig sta­dig det op­ti­ma­le, for­di de har vist størst in­ter­es­se. Vi for­hand­ler sta­dig­væk, og det er det ene­ste, jeg kan si­ge li­ge nu, « for­tæl­ler Lukas Hra­decky, som op­le­ver stor op­mærk­som­hed fra sit fi nske hjem­land om­kring den mu­li­ge trans­fer.

Eft er kam­pen mod bul­gar­ske Beroe for en uge si­den blev Lukas Hra­decky læn­ge ne­de ved Brønd­bys fans. Ryg­ter­ne gik på, at det var må­l­man­dens sid­ste kamp i den gu­le trø­je.

Men søn­dag var han med igen mod OB, og det er og­så for­ven­tet, at han be­gyn­der mod cypri­o­ti­ske Omo­nia. Det er der­for svært for ham at si­ge, hvor­når der kom­mer en sid­ste Brøndby- kamp.

» Det kan godt væ­re, det bli­ver den sid­ste. Men det kan og­så væ­re, det ik­ke gør. Så på den må­de er si­tu­a­tio­nen den sam­me som sid­ste uge. Jeg kan ik­ke gi­ve dig et ær­ligt svar på det, « si­ger Brøndby- må­l­man­den.

Lukas Hra­decky og Brøndby vil kæm­pe hårdt i af­ten for at gen­vin­de selv­til­li­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.