Da­ni­el Ag­ger ude i op til seks uger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DEN VÆR­STE NYHED Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

Brøndby har få­et den vær­st tæn­ke­li­ge nyhed in­den Eu­ro­pa League- op­gø­ret mod Omo­nia.

Den hjemvend­te søn, Da­ni­el Ag­ger, skal sid­de uden for ba­nen i fi re til seks uger.

Det med­del­er klub­ben på sin hjem­mesi­de.

Da­ni­el Ag­ger fi k i sid­ste uge en for­stræk­ning i læg­gen un­der træ­ning, der først og frem­mest ko­ste­de kam­pen mod OB i we­e­ken­den.

En scan­ning har nu vist, at for­stræk­nin­gen har med­ført en blo­dan­sam­ling i mus­k­len. Der­for står den 30- åri­ge mid­ter­for­sva­rer over for en pau­se på op til seks uger.

Enormt skuff et Frank

Ch­eft ræ­ner Tho­mas Frank er enormt skuff et over igen at skul­le mang­le sin for­svar­spro­fi l.

» Da­ni­el er nok den, der er mest ær­ger­lig, da han har haft en god op­start og følt sig klar til en lang sæ­son. Vi ta­ger dog ik­ke no­gen chan­cer med Da­ni­el, da han er en vig­tig spil­ler for al­le i og om­kring klub­ben. I de næ­ste par uger vil Da­ni­el der­for træ­ne in­di­vi­du­elt, og her­eft er vil han igen be­gyn­de at træ­ne sam­men med re­sten af trup­pen, « si­ger Tho­mas Frank til Brønd­bys hjem­mesi­de og fort­sæt­ter:

» Det er svært at sæt­te en præ­cis tids­ram­me på en ska­de som den­ne, men vi vil ik­ke for­ce­re no­get, og der­for ar­bej­der vi med en for­vent­ning om fi re til seks uger. Det er en lang sæ­son med man­ge kam­pe, og vi glæ­der os til at få Da­ni­el i kamp igen, når han er helt fi t. «

Kapløb med ti­den

Brøndby tab­te den før­ste kamp i sæ­so­nen, hvor Da­ni­el Ag­ger var med, til AGF med 1- 2. Uden Ag­ger tab­te Brøndby igen hjem­me mod OB med 1- 2, og de blågu­le har der­med luk­ket fi re mål ind i to kam­pe.

Er Da­ni­el Ag­ger ude i seks uger, skal Brøndby und­væ­re for­svar­spro­fi len hjem­me mod Ho­bro på søn­dag, ude mod bå­de Randers FC ( 9. au­gust) og Vi­borg ( 16. au­gust) samt hjem­me mod Sønderjyske ( 23. au­gust) og ude mod FC Nordsjælland ( 30. au­gust). Der­eft er gæl­der det et hjem­me­ba­ne­op­gør mod me­stre­ne fra FC Midtjylland 13. sep­tem­ber, som Da­ni­el Ag­ger vil væ­re i kapløb med ti­den om at nå.

Ud over Brøndby er det og­så trist nyt for lands­hol­det. 4. sep­tem­ber mø­des Dan­mark og Albanien i Par­ken i en must winkamp, hvis for­håb­nin­gen om di­rek­te kva­li­fi ka­tion til EM­slut­run­den næ­ste år skal hol­des in­takt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.