MØR­KETS TRANSF

Det span­ske trans­fer­vin­due er ik­ke til at ken­det. Bar­ce­lo­na må ik­ke kø­be, få de­res øn­ske­spil­ler, men kæm­per for at hol­de på stjer­ner­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Der har væ­ret hi­sto­risk stille om­kring Re­al Madrid og Bar­ce­lo­na, hvad an­går store ind­køb den­ne som­mer. Du tæn­ker ’ hvor­for?’, og sva­ret kan de­les op i tre. Trans­fer­ka­ran­tæ­ner, Ra­fa­el Be­ni­tez’ magt­kamp og præ­si­dentval­get i Bar­ce­lo­na.

For der er fak­tisk ble­vet hand­let i så­vel Re­al Madrid som Bar­ce­lo­na, men det er sket i ly af mør­ket. El­ler i hvert fald med en mørk sky hæn­gen­de over beg­ge de span­ske stor­klub­ber, der som­mer ef­ter som­mer ple­jer at pluk­ke de mest mod­ne frug­ter fra de an­dre store eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber ved hjælp af den til­træk­nings­kraft, de to klub­ber per de­fi­ni­tion har.

Bar­ce­lo­na kan re­elt ik­ke bru­ge nye spil­le­re. En trans­fer­ka­ran­tæ­ne for­by­der klub­ben at re­gi­stre­re nye stjer­ner, men al­li­ge­vel har præ­si­dent Bar­to­meu og træ­ner Lu­is En­rique sam­men hand­let for 470 mil­li­o­ner kro­ner – uden alt­så at kun­ne bru­ge Ar­da Tu­ran og Aleix Vi­dal. De to spil­le­re, der har væ­ret pro­fi­ler i La Liga i fle­re sæ­so­ner, kan så bru­ge det kom­men­de hal­ve år til at træ­ne med de­res nye hold­kam­me­ra­ter, in­den trans­fer­ka­ran­tæ­nen er over­stå­et i ja­nu­ar, og de kan re­gi­stre­res til og­så at spil­le kam­pe.

Til den tid kan Re­al Madrid even­tu­elt væ­re ramt af præ­cis sam­me ka­ran­tæ­ne. For det er ik­ke kun Bar­ce­lo­na, der har hand­let med lidt for un­ge spil­le­re og der­for har mod­ta­get en straf, der fra­ta­ger dem mu­lig­he­den for at kø­be spil­le­re. Re­al Madrid og fle­re an­dre klub­ber har væ­ret i gang med sam­me snavs, hvor­for det læn­ge var for­ven­tet, at ho­ved­stads­klub­ben vil­le få fra­ta­get mu­lig­he­den for at hen­te Ga­la­cti­cos al­le­re­de den­ne som­mer.

Det er ik­ke sket end­nu, men Re­al Madrid re­a­ge­re­de hur­tigt og hen­te­de den bra­si­li­an­ske høj­re ba­ck Da­ni­lo i FC Po­r­to al­le­re­de i slut­nin­gen af marts. Så­dan kun­ne man om­gå en mu­lig trans­fer­ka­ran­tæ­ne.

Be­ni­tez gi­ver pro­ble­mer

Me­get ulig Re­al Madrid har ryg­ter­ne den­ne som­mer me­re hand­let om spil­le­re væk fra klub­ben end ind i trup­pen. Trans­fer­sa­ga­en med David de Gea og et mu­ligt køb af må­l­man­den fra Man­che­ster Uni­ted har væ­ret det ene­ste ved­hol­den­de ryg­te. Men vær­re har det væ­ret, at klub­bens stør­ste de­fen­si­ve stjerne Ser­gio Ra­mos har øn­sket sig væk, mens der og­så har væ­ret sy­s­le­ri­er om­kring den ube­tin­ge­de kon­ge i klub­ben, Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Og det skul­le skyl­des Ra­fa­el Be­ni­tez, den nye træ­ner.

Ser­gio Ra­mos har ar­bej­det i kulis­sen for et skif­te til Man­che­ster Uni­ted, mens Re­al Madrid har lok­ket med en kon­trakt­for­læn­gel­se, der nu ser ud til at væ­re tæt på. Og det er ik­ke Be­ni­tez, der ta­ger de snak­ke, for­tæl­ler han selv.

» Præ­si­den­ten for­tal­te mig, at han vil­le snak­ke med Ser­gio. Jeg har na­tur­lig­vis fo­ku­se­ret på træ­ning og ik­ke snak­ket med præ­si­den­ten. Jeg har set Ra­mos præ­ste­re godt til træ­ning, « har Be­ni­tez for­talt span­ske jour­na­li­ster, in­den han skul­le for­sø­ge at nedt­o­ne ue­nig­he­der med Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

» Mit for­hold til ham er rig­tig godt. «

Ny præ­si­dent

Et an­det for­hold, der helt sik­kert er rig­tig godt, er dét mel­lem Bar­ce­lo­na- præ­si­dent Bar­to­meu og Lu­is En­rique. For det er net­op det for­hold, der sik­re­de Bar­to­meu en sejr i præ­si­dentval­get. Mens kon­kur­ren­ten La­por­ta lo­ve­de Ju­ven­tus- stjer­nen Paul Pog­ba, skynd­te Bar­to­meu sig at luk­ke handlerne med Aleix Vi­dal og Ar­da Tu­ran.

TORS­DAG 30. JULI 2015

Tyr­ki­ske Ar­da Tu­ran er ny mand i Bar­ce­lo­na- trøj­en til trods for, at han ik­ke må tør­ne ud for de span­ske me­stre før 2016.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.