’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mit for­hold til ham er rig­tig godt

Ra­fa Be­ni­tez, Re­al Madrid- ma­na­ger – om for­hol­det

til Cri­sti­a­no Ro­nal­do

Så­le­des fik træ­ner En­rique si­ne to øn­ske­spil­le­re, og med et mester­skab, en Champions League- tri­umf samt en Copa del Rey- sejr som be­vi­ser på et suc­ces­fuldt mak­ker­skab score­de Bar­to­meu sig en ny pe­ri­o­de som præ­si­dent.

Han lover at bru­ge 450 mil­li­o­ner kro­ner hver trans­fer­vin­due. Selv dem, hvor Bar­ce­lo­na ik­ke må hand­le ind. Men til vin­ter åb­ner mu­lig­he­den sig igen. Til den tid kan Bar­ce­lo­na hen­te spil­le­re, og så er der kun ét spørgs­mål tilbage den­ne som­mer i det span­ske trans­fer­vin­due.

Bli­ver David de Gea Re­al Madrids næ­ste Ga­la­cti­co? Uro­en om­kring Re­al Madrid kræ­ver i hvert fald stort ar­bej­de – lidt for stort i et trans­fer­vin­due, der skal gø­re op for en tro­fæ­løs sæ­son i tro­fæhungren­de Re­al Madrid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.